Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Weronika Goraj
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zaznajomienie ze strukturą i właściwościami fizycznymi i chemicznymi wybranych grup związków organicznych.
2. Nabycie umiejętności prowadzenia prac eksperymentalnych w zakresie chemii organicznej.
Wymagania wstępne
Znajomość chemii, fizyki i matematyki w zakresie przewidzianym na kierunku biotechnologia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Rozpoznaje najbardziej typowe mechanizmy reakcji w chemii organicznej oraz nazywa parametry fizykochemiczne opisujące strukturę i właściwości związków organicznych. KW03
2. Rozpoznaje zagrożenia mogące wystąpić podczas pracy w laboratorium chemii organicznej. KW09

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posługuje się sprzętem laboratoryjnym w celu wykonywania syntez organicznych K_U01,K_U02
2. Wykonuje syntezę organiczną zleconą przez prowadzącego K_U05
3. Korzysta z wyników eksperymentalnych do obliczenia wydajności reakcji syntezy organicznej K_U14,K_U17
4. Zapisuje wykonane reakcje z zakresu chemii organicznej K_U14
5. Wykonuje podstawowe analizy jakościowe i ilościowe związków organicznych K_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student potrafi zaplanować pracę laboratoryjną oraz zadbać o powierzony sprzęt K_K02
2. Wykazuje odpowiednie nawyki niezbędne do pracy postępując zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zna zasady postępowania w stanach zagrożenia K_K03
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
Struktura i właściwości związków organicznych - Węglowodory nasycone, nienasycone, węglowodory aromatyczne, alkohole, kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, estry, tłuszcze, węglowodany – otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne. Mechanizmy reakcji chemicznych: węglowodorów nasyconych i nienasyconych, związków aromatycznych, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych. Ustalanie składu elementarnego (pierwiastkowego) związków organicznych. Rozpoznawanie aldehydów i ketonów. Reakcje charakterystyczne mono- i di- sacharydów. Właściwości aminokwasów. Oczyszczanie preparatów organicznych drogą krystalizacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
Na ocenę 2: Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych. Nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych technik laboratoryjnych stosowanych w chemii organicznej. Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium.
Na ocenę 3: Student posiada okrojoną wiedzę na temat na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych. Student potrafi definiować zasady, prawa i pojęcia opisujące podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej.
Student posiada wiedzę w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.
Na ocenę 4: Student w dobrym stopniu opanował wiedzę na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych. Student dobrze zna zasady, prawa i pojęcia opisujące podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej.
Student posiada wiedzę w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.
Na ocenę 5: Student w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych. Student bardzo dobrze zna zasady, prawa i pojęcia opisujące podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej.
Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.
UMIEJĘTNOŚCI
Na ocenę 2: Student nie potrafi wykonać podstawowej syntezy organicznej zgodnie z podaną instrukcją. Nie potrafi pobrać produktu syntezy oraz wykonać podstawowych badań fizykochemicznych zgodnie z podaną procedurą analityczną. Student nie potrafi samodzielnie opracować uzyskanych wyników.
Na ocenę 3: Student potrafi wykonać podstawowe syntezy organiczne zgodnie z podaną instrukcją oraz zapisać reakcje chemiczne w stopniu dostatecznym. Potrafi pobrać produkty syntezy oraz wykonać podstawowe badania fizykochemiczne zgodnie z podaną procedurą analityczną. Student potrafi samodzielnie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki.
Na ocenę 4: Student potrafi sprawnie wykonać podstawowe syntezy organiczne zgodnie z podaną instrukcją oraz zapisać reakcje chemiczne w stopniu dobrym. Potrafi pobrać produkt syntezy oraz wykonać podstawowe oraz dodatkowe badania fizykochemiczne zgodnie z podaną procedurą analityczną. Student potrafi samodzielnie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz przeprowadzić dyskusję na ten temat. Potrafi samodzielnie opracować otrzymane dane, wyciągnąć wnioski w oparciu o posiadana wiedzę oraz dane literaturowe.
Na ocenę 5: Student potrafi biegle wykonać podstawowe syntezy organiczne zgodnie z podaną instrukcją oraz zapisać reakcje chemiczne w stopniu bardzo dobrym. W stopniu bardzo dobrym potrafi pobrać produkt syntezy oraz wykonać podstawowe oraz dodatkowe badania fizykochemiczne zgodnie z podaną procedurą analityczną.
Sprawnie operuje fachowym językiem naukowym.
Potrafi opracować otrzymane dane, wyciągnąć wnioski oraz je przedyskutować w oparciu o posiadana wiedzę oraz dane literaturowe.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Na ocenę 2: Nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Nie potrafi pracować w zespole. Nie uczestniczy w zajęciach.
Na ocenę 3: Uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
Na ocenę 4: Systematycznie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Potrafi pracować w zespole. Ma świadomość podnoszenia swoich kompetencji.
Na ocenę 5: Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach. Stosuje się do zasad BHP w laboratorium. Wykazuje dbałość o stanowisko pracy. Chętnie współpracuje przy wykonywaniu pomiarów analitycznych. Ma świadomość podnoszenia swoich kompetencji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Morrison R. T, Boyd R.N.: Chemia organiczna. PWN, Warszawa 2008
McMurry J.: Chemia organiczna , PWN, Warszawa 2007.
Mastalerz P.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000.
Patrick G.: Krótkie wykłady- chemia organiczna, PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
Kołodziejczyk A. Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2006.
Clayden J., Greeves N., Warren N., Wothers P.: Organic chemistry, Oxford University Press, Oxford 2001.
Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford 2005
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę