Chemia organiczna – kurs podstawowy (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ludomir Kwietniewski
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zaznajomienie ze strukturą oraz właściwościami fizycznymi i chemicznymi wybranych grup związków organicznych.
Wymagania wstępne
Znajomość chemii, fizyki i matematyki w zakresie przewidzianym na kierunku Biotechnologia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Rozróżnia rodzaje wiązań chemicznych w cząsteczkach związków organicznych KW03
Zapisuje reakcje syntezy w chemii organicznej
KW03
Formułuje prawa bilansujące reakcje w chemii organicznej KW03
Rozpoznaje najbardziej typowe mechanizmy reakcji w chemii organicznej KW03
Nazywa parametry fizykochemiczne opisujące strukturę i właściwości związków organicznych KW03
K_W04 ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki i informatyki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwych dla biotechnologii
Umiejętności

Student stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie biotechnologii, K_UO1
Kompetencje społeczne
Student wykazuje dbałość o powierzony sprzęt, poszanowanie własnej pracy i innych, wykazuje gotowość do podjęcia merytorycznej dyskusji, K KO2
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Struktura i właściwości związków organicznych – wiązania chemiczne, konfiguracja elektronowa, polarność wiązań, siły międzycząsteczkowe. Izomeria. Stereochemia. Nomenklatura związków organicznych. Węglowodory nasycone, nienasycone, węglowodory aromatyczne, alkohole, etery, kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, estry, aminy, fenole, tłuszcze, węglowodany – otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne. Mechanizmy reakcji chemicznych: węglowodorów nasyconych i nienasyconych, związków aromatycznych, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych. Polimery, budowa i właściwości. Detergenty i ich właściwości. Aminokwasy i ich właściwości.Peptydy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych.
Na ocenę 3
Student posiada okrojoną wiedzę na temat na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych. Student potrafi definiować zasady, prawa i pojęcia opisujące podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej.
Na ocenę 4
Student w dobrym stopniu opanował wiedzę na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych. Student dobrze zna zasady, prawa i pojęcia opisujące podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej.
Na ocenę 5
Student w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę na temat nomenklatury i właściwości fizykochemicznych głównych grup związków organicznych. Student bardzo dobrze zna zasady, prawa i pojęcia opisujące podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystywane w syntezie organicznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
PODSTAWOWA
Morrison R. T, Boyd R.N.: Chemia organiczna. PWN, Warszawa 2008
McMurry J.: Chemia organiczna , PWN, Warszawa 2007.
Mastalerz P.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000.
Patrick G.: Krótkie wykłady- chemia organiczna, PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
Kołodziejczyk A. Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2006.
Clayden J., Greeves N., Warren N., Wothers P.: Organic chemistry, Oxford University Press, Oxford 2001.
Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford 2005
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin