Chemia organiczna – kurs rozszerzony (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie klasyfikacji oraz właściwości podstawowych grup związków organicznych
Zdobycie przez studentów umiejętności przyporządkowania składników biosfery w grupie połączeń organicznych
Zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności prowadzenia reakcji chemicznych
Poznanie metod analizy jakościowej związków organicznych
Poznanie podstaw wieloetapowej syntezy związków organicznych.
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu Chemii ogólnej,
Chemii nieorganicznej,
Chemii Fizycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
ma podstawową wiedzę na temat budowy materii, pojęć, praw i zjawisk zachodzących w przyrodzie, właściwości związków chemicznych, rozumie i interpretuje reakcje chemiczne przeprowadzanych w ramach ćwiczeń K_W03
zna podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, wie jak zorganizować swój warsztat pracy, zna procedury postępowania w nagłych wypadkach K_W09
UMIEJĘTNOŚCI
uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany w zakresie obejmującym zagadnienia chemii organicznej dla studentów biotechnologii K_U07,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
wykazuje inicjatywę i samodzielność w podejmowanych przez siebie działaniach K_K06
wykazuje dbałość o powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych, wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład: konwencjonalny (tradycyjny), prezentacja multimedialna, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Chemia organiczna- chemią związków węgla. Konstytucja i konfiguracja związków organicznych. Stereoizomeria związków organicznych. Elektronowa budowa połączeń organicznych, orbitale wiążące i antywiążące, symetria orbitali, struktury rezonansowe. Rozpoznawanie budowy związków organicznych i ich mechanizmy. Typy reakcji związków organicznych i ich mechanizmy. Systematyka i reakcje charakterystyczne oraz właściwości podstawowych grup związków organicznych takich jak: alkany, alkeny, alkiny, aldehydy, alkohole, ketony, kwasy, estry, etery. Połączenia aromatyczne i ich pochodne. Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i właściwości. Detergenty: podział i właściwości. Cukry – budowa i systematyka. Budowa aminokwasów, ich właściwości i wyodrębnianie.Peptydy. Barwniki organiczne. Podstawowe elementy preparatyki organicznej: synteza, destylacja, krystalizacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
- student nie posiada wiedzy pozwalającej na klasyfikację związków organicznych
- zna nazwy systematyczne i zwyczajowe prostych związków organicznych
- zna podstawowe szkło i sprzęt stosowany w Laboratorium Chemii Organicznej
- nie uczy się samodzielnie,
- nie potrafi przedstawić wzorów na podstawie nazw
- ma problemy z rozpisaniem podstawowych typów reakcji organicznych
Na ocenę 3
- stosuje nazwy systematyczne i zwyczajowe prostych związków organicznych
-określa wpływ podstawowych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych na właściwości fizykochemiczne i reaktywność tych połączeń.
-zna podstawowe typy reakcji organicznych w oparciu o proste przykłady związków należących do różnych klas połączeń.
Na ocenę 4
- potrafi przedstawić wzory związków organicznych na podstawie nazw
- potrafi rozpisać podstawowe typy reakcji organicznych w oparciu o proste przykłady związków (posiadające podstawową grupę funkcyjną) należących do różnych klas połączeń
- podnosi swoje kompetencje w stopniu podstawowym przewidzianym przez program zajęć
- nie bierze czynnego udziału w dyskusjach
Na ocenę 5
- potrafi z łatwością przedstawić wzory związków organicznych na podstawie nazw
- potrafi rozpisać podstawowe typy reakcji organicznych w oparciu o proste przykłady związków (posiadające podstawową grupę funkcyjną) należących do różnych klas połączeń
- podnosi swoje kompetencje w stopniu podstawowym przewidzianym przez program zajęć
- bierze czynny udział w dyskusjach
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
egzamin pisemny - 90%
obecność na wykładach i aktywność w dyskusji - 10%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
PODSTAWOWA
Mastalerz P.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000.
Mastalerz P.: Elementarna chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne Wrocław 1996.
Morrison R. T.: Chemia organiczna. PWN, Warszawa 1998.
Patrick G.: Krótkie wykłady- chemia organiczna, PWN, Warszawa 2008.
Emsley J.: Przewodnik po chemii życia codziennego. Prószyński i S-ka, Warszawa1996
UZUPEŁNIAJĄCA
Clayden J., Greeves N., Warren N., Wothers P.: Organic chemistry, Oxford University Press, Oxford 2001.
Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford 2005.
G. Kupryszewski „Wstęp do chemii organicznej”PWN 1996
2.A.Vogel Red W. Polaczkowa „Preparatyka organiczna”,1998.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Egzamin