Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie ultrastruktury, funkcji, procesów życiowych komórek i tkanek roślinnych, jak również zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ontogenezy roślin;
C2 - Zapoznanie studentów z aparaturą naukową, technikami badawczymi, takimi jak: mikroskopia, utrwalanie i barwienie preparatów;
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1 - Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu cytofizjologii i ontogenezy; wskazać różnice między komórką zwierzęcą, a roślinną; opisać strukturę organelli komórkowych, a także wskazać pełnione przez nie funkcje w komórkach; K_W01
2 - Student zna budowę tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz potrafi rozpoznać poszczególne ich typy na preparatach mikroskopowych; K_W01, K_W04
3 - Student potrafi scharakteryzować budowę anatomiczną i morfologiczną organów wegetatywnych i generatywnych roślin wyższych; K_W01
4 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu gametogenezy zwierząt i embriologii roślin okrytozalążkowych; K_W01

UMIEJĘTNOŚCI
1 - Student posługuje się mikroskopem świetlnym, samodzielnie wykonuje preparaty mikroskopowe z różnego rodzaju materiału, przeprowadza obserwacje i sporządza rysunki; wykonuje sprawozdanie z ćwiczeń; K_U01, K_U02, K_U03,
2 - Student potrafi przeprowadzać doświadczenia, polegające na wykrywaniu związków chemicznych w materiale roślinnym, z użyciem sprzętu laboratoryjnego; K_U01, K_U02
3 - Student umie analizować i interpretować otrzymane wyniki symulacji komputerowych wybranych procesów cytofizjologicznych; K_U01, K_U02
4 - Student korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy w procesie uczenia się, posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej. K_U07
5 - Student potrafi przygotować prezentację multimedialną i zreferować zadany temat; K_U10, K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1 - Student poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz własną pracę, szanuje pracę własną i innych. K_K02
2 - Student rozumie potrzebę i zalety korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy w procesie uczenia się. K_K01
3 - Potrafi prawidłowo planować czas potrzebny do wykonania doświadczenia, postępuje zgodnie z przepisami BHP. K_K03
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia – prezentacja multimedialna, omówienie tematu i dyskusja, zajęcia laboratoryjne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie w techniki badawcze i wyposażenie laboratorium. Zapoznanie z wybranymi technikami mikroskopii świetlnej. Techniki przygotowywania preparatów z materiału zwierzęcego i roślinnego. Techniki barwienia preparatów. Analiza mikroskopowa preparatów. Specyfika budowy i fizjologii komórek różnych tkanek zwierzęcych i roślinnych. Merystemy. Anatomia i morfologia korzenia, łodygi i liścia. Struktura organów generatywnych u okrytonasiennych. Oogeneza i spermatogeneza.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student:
(W) nie ma wiedzy na temat budowy i funkcji komórek i tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz z zakresu ontogenezy zwierząt i roślin,
(U) nie potrafi posługiwać się metodami prezentowanymi na zajęciach, nie potrafi identyfikować komórek i tkanek zwierzęcych i roślinnych w preparatach mikroskopowych; nie jest w stanie zinterpretować poprawnie danych uzyskanych w symulacjach komputerowych; nie wykonuje prawidłowych sprawozdań z zajęć; nie potrafi poprawnie przygotować prezentacji i zreferować zadanego tematu;
(K) nie poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz własną i cudzą pracę, nie potrafi prawidłowo zaplanować czasu na wykonanie doświadczenia i nie postępuje zgodnie z przepisami BHP.

Ocena dostateczna
Student:
(W) ma niepełną wiedzę na temat budowy i funkcji komórek i tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz z zakresu ontogenezy zwierząt i roślin,
(U) zasadniczo potrafi posługiwać się metodami prezentowanymi na zajęciach, nie w pełni potrafi identyfikować komórki i tkanki zwierzęce i roślinne w preparatach mikroskopowych; nie w pełni poprawnie interpretuje dane uzyskane w symulacjach komputerowych; zasadniczo poprawnie wykonuje sprawozdania z zajęć oraz przygotowuje prezentację i referuje zadany temat;
(K) zasadniczo poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz własną i cudzą pracę, nie zawsze potrafi prawidłowo zaplanować czas na wykonanie doświadczenia, lecz postępuje zgodnie z przepisami BHP.

Ocena dobra
Student:
(W) ma wiedzę na temat budowy i funkcji komórek i tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz z zakresu ontogenezy zwierząt i roślin, lecz nie w pełni usystematyzowaną,
(U) potrafi posługiwać się metodami prezentowanymi na zajęciach, zasadniczo potrafi identyfikować komórki i tkanki zwierzęce i roślinne w preparatach mikroskopowych; poprawnie interpretuje dane uzyskane w symulacjach komputerowych; wykonuje sprawozdania z zajęć oraz przygotowuje prezentację i referuje zadany temat z drobnymi niedociągnięciami;
(K) poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz własną i cudzą pracę, zasadniczo potrafi prawidłowo zaplanować czas na wykonanie doświadczenia, postępuje zgodnie z przepisami BHP.

Ocena bardzo dobra
Student:
(W) ma usystematyzowaną wiedzę na temat budowy i funkcji komórek i tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz z zakresu ontogenezy zwierząt i roślin,
(U) potrafi bezbłędnie posługiwać się metodami prezentowanymi na zajęciach, bezbłędnie identyfikuje komórki i tkanki zwierzęce i roślinne w preparatach mikroskopowych; bezbłędnie interpretuje dane uzyskane w symulacjach komputerowych; bezbłędnie wykonuje sprawozdania z zajęć oraz przygotowuje prezentację i referuje zadany temat;
(K) poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz własną i cudzą pracę, potrafi prawidłowo zaplanować czas na wykonanie doświadczenia, postępuje zgodnie z przepisami BHP.

Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów odbywa się poprzez:

kolokwium pisemne, ocena aktywności na zajęciach, ocena wykonania doświadczenia, ocena zeszytu przedmiotowego; przygotowanie prezentacji multimedialnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Wojtaszek P. i in. 2008. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa
Woźny A. i in. 2000. Podstawy biologii komórki roślinnej Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Szweykowska A. Szweykowski J. 2008. Botanika. Morfologia. Tom1. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:
Alberts B. i in. 2007. Podstawy biologii komórki, PWN Warszawa
Michejda i in. 2000. Podstawy biologii komórki roślinnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań
Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej, PWN, Warszawa
Rodkiewicz B. i in. 1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wydawnictwo UMCS.
Rodkiewicz B. 1997. Zarys biologii rozwoju. Wydawnictwo UMCS.
Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN Warszawa
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę