Chemia fizyczna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Borówka
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Praktyczne zapoznanie studentów z pracą laboratoryjną i obsługą specjalistycznej aparatury laboratoryjnej.
C2-Poznanie przez studenta zmian funkcji termodynamicznych: entropii, entalpii i energii swobodnej układów oraz zastosowania ich do przewidywania kierunku zachodzenia procesów biochemicznych.
C3-Definicje pojęcia: „układ i otoczenie, proces egzo- i endoenergetyczny, energia wewnętrzna, entalpia, praca i ciepło, pojemność cieplna, entalpia tworzenia, entropia, energia i entalpia swobodna, procesy odwracalne i nieodwracalne, procesy samorzutne”.
C4-Zapoznanie z metodami pomiarów wielkości fizycznych i ich wykorzystanie do opisu zjawisk fizykochemicznych.
Wymagania wstępne
W1- Znajomość podstaw chemii, fizyki i matematyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych.K_W03
Student ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki i informatyki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwych dla biotechnologii.K_W04
Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk bezpieczeństwa i higieny pracy.K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wykonać podstawowe pomiary chemiczne oraz potrafi przeprowadzać obserwacje zachodzących procesów.
K_U02
Student wykonuje proste zadania badawcze zakresie chemii.K_U02
Student potrafi uczyć się samodzielnie w ukierunkowany sposób.K_U07
Student potrafi samodzielnie przygotować opracowanie pisemne z przeprowadzonych doświadczeń chemicznych.K_U10
Student potrafi opisać i wyjaśnij oraz interpretować podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne.
K_U14
Student stosuje wiedzę z zakresu fizykochemii do opisu i interpretacji zjawisk przyrodniczych.K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student wykazuje dbałość o powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych, wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji.K_K01, K_K02 ,K_K06
Student wykazuje odpowiednie nawyki niezbędne do pracy w laboratorium badawczym, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, umie postępować w stanach zagrożenia.K_K03,
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne w formie eksperymentalnej, wspólne rozwiązywanie zadań i problemów, dyskusja, wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot chemii fizycznej, znaczenie termodynamiki.
Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych typu ciecz-ciecz.
Prawo podziału Nersta, podział substancji pomiędzy dwie fazy, ekstrakcja.
Entalpia zobojętniania.
Wyznaczanie zmian entropii.
Analiza związków kompleksowych.
Refrakcja molowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pisemne sprawdziany w formie kolokwiów i/lub testów z zagadnień z głównych działów – pytania otwarte i zamknięte (80%).
Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zajęć (15%).
Ocena aktywności studenta na zajęciach (wykonanie ćwiczeń praktycznych, aktywność, umiejętność pracy w grupie) (5%).

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W): Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu chemii fizycznej
(U): Nie potrafi przeprowadzić doświadczeń fizykochemicznych, nie potrafi analizować i opracować wyników badań oraz przygotować raportów końcowych z prowadzonych eksperymentów
(K): Student nie angażuje się w proces kształcenia

OCENA DOSTATECZNA
(W): Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii fizycznej
(U): Z pomocą opiekuna analizuje i opracowuje wyniki badań oraz przygotowuje raporty końcowe z prowadzonych eksperymentów
(K): Student dostatecznie angażuje się w proces kształcenia

OCENA DOBRA
(W): Wiedza studenta obejmuje całość wymaganego materiału ale może mieć pewne braki
(U): Analizuje i opracowuje wyniki badań oraz przygotowuje raporty końcowe z prowadzonych eksperymentów
(K): Student angażuje się w proces kształcenia

OCENA BARDZO DOBRA
(W): Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę obejmującą całość wymaganego materiału, potrafi swobodnie z niej korzystać
(U): Analizuje i opracowuje wyniki badań oraz przygotowuje raporty końcowe z prowadzonych eksperymentów, samodzielnie wyciąga wnioski.
(K): Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.P.W. Atkins „Podstawy chemii fizycznej”, PWN 1999
2.Z. Sorbak, „Podstawy techniki laboratoryjnej”, Wyd. FOSZE, 2009
3. Skrypty do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę