Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z strukturą komórek roślinnych, ze zwróceniem uwagi na powiązania ich organizacji z zachodzącymi w nich procesami fizjologicznymi.
C2 - Zapoznanie z kompartmentacją (przedziałowością) i przebiegiem podstawowych procesów fizjologicznych w komórkach roślinnych.
C3 - Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ontogenezy roślin.
C4 - Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami mikroskopowymi
Wymagania wstępne
W1 -Wiedza zdobyta w szkole średniej; wiadomości uzyskane na lekcjach biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu cytofizjologii i ontogenezy; wskazać różnice między komórką zwierzęcą, a roślinną; opisać strukturę organelli komórkowych, a także wskazać pełnione przez nie funkcje; K_W01
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy w procesie uczenia się, posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; K_U07
2. Student potrafi analizować i porównać przebieg podstawowych szlaków metabolicznych w komórkach roślin i zwierząt K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę i zalety korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy w procesie uczenia się; K_K01
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Budowa oraz funkcje ściany komórkowej, wakuoli, jądra komórkowego, chloroplastów i mitochondriów. Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów metabolicznych. Wytwarzanie energii w mitochondriach i chloroplastach. Budowa jądra komórkowego oraz organizacja materiału genetycznego. Mitoza i mejoza. Cykl komórkowy. Cykl rozwojowy roślin wyższych mikro- i makrosporogeneza.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student:
(W) nie ma wiedzy na temat budowy i funkcji komórki roślinnej,
(U) nie zna metod stosowanych w badaniach komórek,
(K) nie rozumie potrzeby korzystania z różnych źródeł wiedzy,
Ocena dostateczna
Student:
(W) ma niepełną wiedzę na temat budowy i funkcji komórki roślinnej,
(U) zasadniczo zna metody stosowane w badaniach komórek, lecz nie potrafi dobrać metody do celu badania,
(K) rozumie potrzebę korzystania z różnych źródeł wiedzy, lecz się nią nie kieruje,
Ocena dobra
Student:
(W) posiada wiedzę na temat budowy i funkcji komórki roślinnej, lecz nie w pełni usystematyzowaną,
(U) zna metody stosowane w badaniach komórek i zasadniczo potrafi dobrać metody do celu badania,
(K) rozumie potrzebę korzystania z różnych źródeł wiedzy, stara się nią kierować,
Ocena bardzo dobra
Student:
(W) ma usystematyzowaną wiedzę na temat budowy i funkcji komórki roślinnej,
(U) zna metody stosowane w badaniach komórek i potrafi dobrać metody do celu badania,
(K) rozumie potrzebę korzystania z różnych źródeł wiedzy i się nią kieruje,
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Alberts B., Bray D. i in. 2007. Podstawy biologii komórki, PWN, Warszawa
Wojtaszek P. i in. 2006. Biologia komórki roślinnej. PWN, Warszawa
Rogalska S., Małszyńska J., Olszewska M. 2012. Podstawy cytogenetyki roślin, PWN Warszawa
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Egzamin