Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Kubińska
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-00-0000CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia,
C2-Opanowanie techniki podstawowych ćwiczeń i kroków w obrębie różnych form fitness fitness
C3- Działania wychowawcze związane z kształtowaniem: samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W02 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne ćwiczeń indywidualnych
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zbiorowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
1. Oglądowe (pokaz, obserwacja, )
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania
4. Częściowo - kompleksowa:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w całość
Treści programowe przedmiotu
1. Historia i rozwój fitnessu.
2. Zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu.
3. Kroki bazowe i łączenie ich w układy choreograficzne w poszczególnych formach:
a) stepie
b) hilo
c) funky
4. Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem przyborów fitness i ciężaru własnego ciała.
5. Ćwiczenia rozciągające (stretching, rozciąganie dynamiczne)
6.Trening siłowo-kondycyjny (tabata, total body condition)
7.Trening z piłkami Fitt boll
8. Elementy aerobiku sportowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo zajęciach.
Przedmiot jest na zaliczenie i nie podlega ocenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
B. Grzegorczyk, WF (nie tylko) dla dziewcząt, Raabe, 2013
L. Kuba, Fitness nowoczesne formy gimnastyki. Podstawy teoretyczne, AWF Katowice, 2010.
E. Grodzka-Kubiak, Aerobik czy fitness, DDK Edition, 2002.
D. Olex- Mierzejewska, Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. AWF Katowice 2009.
M. Listkowski, A. Listkowska, Stretchning A-Z, Aleksandria 2007.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem