Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Grzegorz Tutak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0500-0500CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Brak zatwierdzonego opisu zajęć - prezentowany jest opis przedmiotu:
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?