Historia filozofii (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wanda Bajor prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Ukazuje się dzieje filozofii pojętej jako samoistna forma poznania. Zwraca się uwagę na światopoglądowe i kulturowe odniesienia filozofii, traktując filozofię jako jeden z najistotniejszych fundamentów europejskiej kultury i życia społecznego. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć umożliwia kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, czy osobowych, jak obowiązek poszukiwania prawdy i szacunku wobec odmiennych poszukiwań ideowych.
Wymagania wstępne
ogólna kultura w zakresie wiedzy uzyskanej w szkole średniej
podstawowa umuejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W10 Absolwent posiada wiedzę na temat norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich
K_W07 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych, struktur społecznych i systemów bezpieczeństwa oraz ich przyczyn i skutków w skali międzynarodowej.
K_W08 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U10 Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań
K_U09 Absolwent umie pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
K_K05 Absolwent jest przygotowany do prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględniania zasad etycznych w działaniach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
K_K07 Absolwent potrafi myśleć oraz działać w sposób przedsiębiorczy.
Metody dydaktyczne
wykład konwencjonalny oraz problemowy
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem zajęć jest systematyczne przedstawienie całokształtu dziejów filozofii w kręgu kultury euroatlantyckiej, z wyróżnieniem najbardziej charakterystycznych rozwiązań; zaznajomienie ze zmieniającymi się koncepcjami uprawiania filozofii, wyróżniającymi się postaciami, kategoriami filozoficznymi, problemami i ich rozwiązaniami (w aspekcie treściowym oraz metod argumentacji). Wykład ma charakter chronologiczny, odpowiednio do epok wyróżnianych w dziejach kultury, nauki i filozofii. Wykład przedstawia poglądy wielkich twórców europejskiej filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Dotyczy historii metafizyki, antropologii, epistemologii, etyki i innych dziedzin filozofii w historycznym rozwoju, m. in. takich prądów jak platonizm, arystotelizm, neoplatonizm i innych. Pozwala tym samym na zrozumienie współczesnej myśli filozoficznej, która oparta jest na dorobku omawianych epok. Wykład łączy tok chronologiczny z przedmiotowym, ukazując pojawianie się poszczególnych problemów filozoficznych i próby ich rozwiązania w aspekcie treściowym i metodologicznym. Zwraca się uwagę na
kulturowo-społeczny kontekst rozwoju problematyki filozoficznej, a w szczególności na inspirację filozoficzną kultury nowożytnej, szczególnie kultury chrześcijańskiej, jak i wyzwań, jakimi są dla niej prądy wobec niej opozycyjne. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć, obok poszerzenia erudycji studenta, umożliwia kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, umiejętność logicznego powiązania dynamiki rozwojowej filozofii oraz tropienia konsekwencji wynikających z przyjęcia określonych założeń i dostrzegania szansy, jaką niesie wykorzystanie zróżnicowanych podejść metodologicznych; pomaga w wypracowaniu rzetelnej wizji rzeczywistości i uczy szacunku wobec cudzych poglądów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (szereg wydań); P. Kunzmann, F-P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, przekł. B.A. Markiewicz, Warszawa 1999.
Bibliografia uzupełniająca:G. Reale, Myśl starożytna, Lublin 2003; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000; Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989; E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979; Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk. Lublin 1995; A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin1998; Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t. 1-2, Warszawa 1983, 1990.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin