Norma i forma. Z problemów teorii twórczości (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Barbara Niebelska-Rajca
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00001-04ECTS-0403WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Brak zatwierdzonego opisu zajęć - prezentowany jest opis przedmiotu:
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?