Język rosyjski - CEF B1 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09601-00-0000LEK0082
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie zapewniającym w miarę sprawną i skuteczną komunikację
C2 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia
C3 - rozwijanie integracji sprawności językowych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i spoleczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, środki masowej komunikacji)
W2 - student rozpoznaje zasady gramatyki języka rosyjskiego w zakresie określonym przez ESKOJ dla poziomu B2
W3 - student przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury Rosji krajów rosyjskojęzycznych

UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie:
U1 - student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
U2 - student rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin
U3 - student identyfikuje znaczenie pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
U4 - student identyfikuje znaczenie pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
Czytanie:
U1 - student wyszukuje i interpretuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki
U2 - student wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
Mówienie:
U1 - wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego
U2 - student bierze udział w dyskusjach na znane mu tematy, krótko uzasadnia własne poglądy i plany, relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia
U3 - student wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady
U4 - student udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyuczące przedstawionej sytuacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K2 - student uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego
K3 - student inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K4 - student dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą i innymi kulturami
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie lub wyjaśnienie, opowiadanie, anegdota
Metoda aktywizująca - dyskusja, scenki sytuacyjne, gry dydaktyczne, burza mózgów
Ćwiczenia kontrolne
Treści programowe przedmiotu
Zakres tematyczny:
Przyjaźń
- Przyjaźń w literaturze i filmie
- Stosunki między rodzicami i dziećmi
- Konflikt pokoleń
- Nowe środowisko, nowi przyjaciele
Stosunki Międzyludzkie
- Nazwy religii i ich symboli, religie w Polsce i Rosji, święta religijne, wybrane zwyczaje i obrzędy, tolerancja religijna,
- Państwo i społeczeństwo, konflikty międzynarodowe i międzyludzkie, przestępczość, akty terrorystyczne, agresja w życiu codziennym, nazwy przestępstw i kar, problemy społeczne
- Gramatyka - przyimki : более, около, меньше w połączeniu z dopełniaczem, tworzenie przysłówków typu: по-моему, по-новому, по-дружески, znaczenie i odmiana czasowników: отмечать, праздновать
Podróże
- Podróżowanie i turystyka - środki transportu, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie
- Elementy wiedzy o Rosji - Sankt-Petersburg, jego najważniejsze obiekty i zabytki
- Kultura - wybitni twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, teatr, muzeum
- Grammatyka - połączenia przyimkowe: за ...до, через ...после, czasowniki: заказать, бронировать, снимать, взять напрокат, formy gramatyczne typowych nazwisk rosyjskich, np. Репин, Толстой, Ахматова, Плисецкая
Telewizor czy książka?
- rekomendacja książki
- audycje radiowe i telewizyjne
Komputer i Internet
- mój \"kontakt\" z komputerem
- wirtualna rzeczywistość
- uzależnienie od komputera
Sport to zdrowie!
- sport amatorski i wyczynowy
- sport ekstremalny
Zdrowie
- choroby popularne i rzadkie
- medycyna konwencjonalna i naturalna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarna wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunukat

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawowa wiedze z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: wykazuje aktywna postawę nakierowana na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- \"Диалог 3\" Podręcznik z ćwiczeniami, Olga Tatarchyk, Agnieszka Ślązak-Gwizdała, WSiP 2014r.
- \"Ты за или против\" , WSiP 2003
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie
- Oryginalne teksty prasowe, internetowe
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela
- Słowniki tematyczne
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę