Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Maniowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00001-0400-0407CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 student potrafi zrozumieć wypowiedzi dotyczące zagadnień życia codziennego;
W2 student potrafi zrozumieć teksty o bardziej złożonej strukturze, potrafi wyszukać potrzebne informacje w tekstach dotyczących znanych mu zagadnień;
W3 student potrafi uczestniczyć w typowej rozmowie wymagającej prostej wymiany informacji na znane tematy; potrafi uczestniczyć w rozmowach towarzyskich;
W4 student jest w stanie przedstawić swoje stanowisko na wybrane tematy
W5 student potrafi tworzyć poprawnie wypowiedzi ustne oraz prowadzić dyskusję na wybrane tematy.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego;
U2 Student posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim wypowiedzi z zakresu wybranych zagadnień;
U3 Student wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji grupowej;
U4 student zna terminologię z zakresu wybranych zagadnień ;
U5 student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności;
K2 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
K3 student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych;
K4 Student potrafi porozumiewać się i wypowiadać na wybrane tematy oraz przedstawiać własny punkt widzenia;
K5 student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania.
Metody dydaktyczne
konwersatorium
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia leksykalne: stagioni, tempo atmosferico, ambienti naturali, la personalità e il carattere, emozioni e sentimenti, le attività quotidiane, la casa e l\'arredamento, il lavoro e le professioni, lavoro in ufficio, problemi di salute, comunicazione (internet, telefono), uffici: posta, banca; alimentazione e cucina, animali; sport; abbligliamento e moda
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2:
student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza prac semestralnych, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego.
Terminowo zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym.
Terminowo zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Terminowo zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 92%-100% )
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Anzivino F., D’Angelo K., Ci vuole orecchio II, Alma Edizioni, Firenze 2009.
Gianluca A., Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni, Firenze 2008.
Guglielmino, L. Paterna E. Una parola tira l’altra 2, Guerra Edizioni, Perugia 2005.
Ignone A., Pichiassi, Se ascoltando 2, Guerra Edizioni, Perugia 2010.
Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Alma Edizioni, Firenze 2003.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę