Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Barańska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04-0401PRO0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Doskonalenie techniki samodzielnej kwerendy bibliotecznej (biblioteki tradycyjne i cyfrowe).
C2. Doskonalenie umiejętności krytycznego korzystania z literatury naukowej.
C3. Doskonalenie umiejętności konstruowania pracy pisemnej z zastosowaniem aparatu naukowego (przypisy, bibliografia).
C4. Napisanie przez studenta pracy proseminaryjnej w zakresie historii XIX wieku na podstawie literatury naukowej zgodnie z regułami warsztatu historyka.
Wymagania wstępne
W1. Wiedza z zakresu historii XIX wieku pogłębiana na równoległych zajęciach w ramach projektu badawczego: „Polityka jest sztuką praktyczną\". Polityka i dyplomacja (koniec XVIII w. -1918).
W2. Umiejętności z zakresu Vademecum badań historycznych i Technologii informacyjnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
KH_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych.
KH_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów dotyczących historii.
KH_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony prawa autorskiego.
KH_W09 Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.
UMIEJĘTNOŚCI
KH_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje.
KH_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z zakresu historii XIX wieku.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
KH_K01 Rozumie potrzebę stałego rozwoju intelektualnego.
KH_K03 Potrafi odpowiednio określić czas i sposób wykonania zaplanowanych zadań na poszczególnych etapach przygotowania pracy.
Metody dydaktyczne
Metody pracy stosowane podczas warsztatów historycznych oraz elementy metody seminaryjnej (dyskusja nad fragmentami prac, indywidualne konsultacje).
Treści programowe przedmiotu
Studenci przygotowują prace pisemne po uzgodnieniu tematu z prowadzącym zajęcia i pod jego kierunkiem. Problematyka prac obejmuje szeroko rozumiane dzieje polityki i dyplomacji w okresie zaborów (polska działalność dyplomatyczna, Polacy w służbie innych państw, rola polityczna emigracji, sprawa polska w Europie itp.). W ramach zajęć odbywają się ćwiczenia praktyczne i dyskusje związane z techniką kwerendy i różnymi etapami redakcji tekstu naukowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowym kryterium jest przygotowanie w terminie samodzielnej pracy proseminaryjnej. Oceniane będą: ilość i jakość wykorzystanej literatury, konstrukcja pracy, zastosowanie zasad warsztatu naukowego historyka, samodzielność i oryginalność w ujęciu tematu, poprawność językowa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zależy od tematu pracy; student zestawia bibliografię w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę