Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 12
Kod ECTS:00000-05-0503WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 analiza zależności między koncepcjami pedagogicznymi9: pedagogiką klasyczną i antypedagogiką a modelem małżeństwa i rodziny
C2 wprowadzenie w analityczne i krytyczne rozumienie koncepcji w pedagogice
Wymagania wstępne
W1 podstawowe wiadomości z zakresu pedagogik ogólnej
W2 podstawowe wiadomości z zakresu współczesnych koncepcji pedagogicznych
W3 podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki rodziny
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, potrafi je porównywać w perspektywie historycznej, geograficznej i przestrzennej
K_W57 Ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki rodziny obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze.
K_W58 Ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, zadań, podstaw funkcjonowania rodziny

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.
K_K04 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem, twórczym nastawieniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
K_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
Metody dydaktyczne
Wykład, wykład konwersatoryjny, praca z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych
Treści programowe przedmiotu
1. pojęcie pedagogiki klasycznej i jej typy
2. pojęcie antypedagogiki, typy, geneza
3. definiowanie małżeństwa i rodziny, typy i koncepcje małżeństwa i rodziny
4. zakres wpływu pedagogiki klasycznej i antypedagogiki na rozumienie istoty, funkcji i struktury małżeństwa irodziny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ustne z zakresu treści konwersatorium oraz wskazanych lektur. Warunkiem zaliczenia jest: uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocenia z kolokwium, pozytywna ocena z zadań, praca na platformie e-learningowej, praca na forum dyskusyjnym
ocena niedostateczna - błędna odpowiedź ustna na egzaminie, brak aktywności i realizacji zadań na platformie e-kul;
ocena dostateczna - wypowiedź ustna na egzaminie, w której student prezentuje elementarne treści przedmiotu, jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; realizacja zadań na platformie: kilkakrotne wypowiedzi na forum dyskusyjnym, odtwórcza realizacja zadań;
ocena dobra - wypowiedź ustna na egzaminie, w której student prezentuje poszerzone treści przedmiotu, jest w stanie samodzielnie poprawić błędy merytoryczne; realizacja zadań na platformie: częste wypowiedzi na forum dyskusyjnym, poszerzone treści realizowanych zadań;
ocena bardzo dobra - wypowiedź ustna na egzaminie w której student zna kompletne treści przedmiotu, jest w stanie samodzielnie wskazać znaczenie teoretyczne i praktyczne analizowanych treści; realizacja zadań na platformie: stałe wypowiedzi na forum dyskusyjnym, kompletna realizacja zadań ze wskazaniem znaczenia teoretycznego i praktycznego prezentowanych treści.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
F. Adamski, Małżeństwo. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007.
B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin: Wydawnictwo KUL, Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2016.
B. Kiereś, Prawda o małżeństwie, Lublin: Instytut Edukacji Narodowej 2005.
B. Kiereś, Chodzi o miłość, Lublin: Instytut Edukacji Narodowej 2006.
B. Kiereś, Tylko rodzina!, Lublin: Instytut Edukacji Narodowej 2006.
L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego 2002.
P. Magier, Esej postantypedagogiczny, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2016.
P. Magier, Antypedagogika. Szkic definicyjny, \"Cywilizacja\" 2017 nr 62, s. 21-29.
P. Magier, Koncepcja pedagogiki klasycznej, \"Roczniki Pedagogiczne\" 2010 nr 2(38), s. 41-52.
J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin: Episteme 2016.
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę