Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Łobacz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0503KON0485
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu kontaktu pomocnego w relacji wychowawczej.
C2 - Przybliżenie metod i technik pedagogicznych ważnych w kontakcie pomocnym w interakcji wychowawczej.
C3 - Objaśnienie założeń, koncepcji, obowiązków i i metod pracy wychowawcy.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza z przedmiotu Wprowadzenie do pedagogiki.
W2 - wiedza z zakresu teorii wychowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń (K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań (K_U02).
2. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej (K_U18).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w edukacyjnej pracy (K_K04).
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa i giełda pomysłów
Treści programowe przedmiotu
1. Koncepcja Kontaktu pomocnego
2. Zasady efektywnego kontaktu pomocnego w interakcjach wychowawczych
3. Metody i techniki pedagogiczne oraz socjoterapeutyczne niezbędne w prawidłowym przebiegu kontaktu pomocnego
4. Praktyczne zastosowanie i weryfikacja treści związanych z kontaktem pomocnym w interakcjach wychowawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Nie posiada elementarnej wiedzy na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, nie dostrzega ich prawidłowości i przyczyn zakłóceń.
(U1) – Nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.
(U2) – Nie ma orientacji w zakresie komunikacji z dzieckiem, dialogowego rozwiązywania konfliktów i konstruowania dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej.
(K) – Nie dostrzega znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny oraz roli refleksji na tematy etyczne.

Ocena dostateczna
(W) – Zna podstawowe problemy z zakresu procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.
(U1) – Potrafi na poziomie elementarnym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.
(U2) – Posiada ogólną orientację w zakresie komunikacji z dzieckiem i dialogowego rozwiązywania konfliktów.
(K) – Ma świadomość roli refleksji na tematy etyczne.

Ocena dobra
(W) – Zna podstawowe problemy z zakresu komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, potrafi wyjaśnić znaczącą część ich prawidłowości i przyczyn zakłóceń.
(U1) – Potrafi w zadowalającym stopniu wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
(U2) – Posiada dobrą orientację w zakresie komunikacji z dzieckiem, dialogowego rozwiązywania konfliktów i konstruuje na poziomie zadowalającym dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej.
(K) – Ma świadomość wartości zachowania się w sposób profesjonalny oraz roli refleksji na tematy etyczne.

Ocena bardzo dobra
(W) – Posiada wyczerpującą wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, rozumie i wyjaśnia ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń.
(U1) – Potrafi sprawnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu wnikliwego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
(U2) – Potrafi wyczerpująco omówić działania w zakresie komunikacji z dzieckiem, dialogowo rozwiązuje konflikty i konstruuje dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej.
(K) – Ma świadomość wartości zachowania się w sposób profesjonalny, roli refleksji na tematy etyczne oraz wagi przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Koć - Seniuch G., Komunikacja pedagogiczna i jej konteksty edukacyjne, Białystok 1995.
Krajewska A., Rola nauczyciela we współczesnej szkole, w: Koć - Seniuch G.: Nauczyciele i uczniowie w sytuacjach szkolnych, Białystok 1995.
Kwaśnicka R., Ku dialogowi w pedagogice, Wrocław 1993.
Matyja, A., Metody i techniki stosowane w socjoterapii, w: Opieka, Wychowanie, Terapia, 2005, 3-4(63-64), 23-25.
Sawicka K., Socjoterapia- proces i metoda, w: (red) K. Sawicka, Socjoterapia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 1999.
Schlack, T., Socjoterapia. O możliwościach pracy z \\\"klasą\\\" w klasie, Profilaktyk, 2003, 1, 11-17.
Zuchmanowicz M., Kontakt pozorny – klęska wychowawcy, w: „Edukacja i Dialog” 1992/7
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę