Immigration and Asylum Policy of the European Union (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-02-0200SEM0000
Cele przedmiotu
Celem seminarium jest:
C1 - przedstawienie obecnego stanu polityki imigracyjnej UE
C2 - przedstawienie obecnego stanu polityki azylowej UE
C3 - przedstawienie praktycznych zagadnień powiązanych z wdrażaniem polityki imigracyjnej związanych z problemami demograficznymi UE, ochroną praw człowieka i zapewnieniem bezpieczeństwa, kryzysem wielokulturowości)
C4 - rozwinięcie przez studentów umiejętności analizowania wybranych zagadnień pod kątem teoretycznym i praktycznym i jasnego prezentowania swoich argumentów w mowie i piśmie
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw prawa Unii Europejskiej
W2 - znajomość priorytetów polityki zagranicznej i wewnętrznej UE
W3 - Wiedza na temat swobody przepływu pracowników w UE
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat prawa unijnego
K_W02 Ma rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju administracji europejskiej
K_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat relacji między kulturami i cywilizacjami

U Umiejętności

K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu współpracy Unii Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa
K_U02 Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz charakter polityki zagranicznej unii Europejskiej jak również prognozować ewentualne nurty tej polityki
K_U06 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w obszarze prawa unijnego.
K_U07 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień pisemnych w języku polskim i obcym w obszarze prawa unijnego

KS Kompetencje Społeczne

K_K02 Posiada zdolność do pracy w grupie oraz kreowania pracy grupy
K_K04 Potrafi samodzielnie uzupełniać widzę i umiejętności odwołując się różnych dyscyplin wiedzy
K_K05 Potrafi uczestniczyć i tworzyć inicjatywy o charakterze społecznym, politycznym i gospodarczym
Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne oraz analiza zasobów internetowych ze strony Komisji Europejskiej.
Praca w grupach, analiza orzecznictwa, analiza prawna aktów UE w zakresie migracji i azylu.
Studenci będą korzystali ze wskazywanych przed zajęciami materiałów (aktów prawnych, rozdziałów z podstawowego podręcznika oraz innych opracowań i zasobów.
Udział w praktycnzym seminarium ma ułatwić studentom samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. Introduction: EU\'s competence to regulate migration and asylum
2. Migration and Law in Europe (Kees Groenendijk);
3. EU Citizens: Citizenship in Motion: The Development of the Freedom of Movement for Citizens in the Case-law of the Court of Justice of the European Union (Jonathan Tomkin);
4. EU Free Movement of Persons and Member States’ Solidarity Systems: Searching for a Balance (Herwig Verschueren);
5. The Privileged Treatment of Turkish Nationals (Denis Martin);
6. EU Borders and Irregular Migration: Has Europeanization Silenced Criticism on Intergovernmental External Border Co-operation? (Helen Oosterom-Staples);
7. The EU Acquis on Irregular Migration Ten Years On: Still Reinforcing Security at the Expense of Rights? (Ryszard Cholewinski);
8. Rerurns Directive - The Good, the Bad and the Ugly in EU Migration Law: Is the European Parliament Becoming Bad and Ugly? (Diego Acosta Arcarazo;
9. Detention of Foreigners (Galina Cornelisse);
10. EU Immigration and Asylum: The Impact of the Treaty of Lisbon over EU Policies on Migration, Asylum and Bor-ders: The Struggles over the Ownership of the Stockholm Programme (Sergio Carrera);
11. Common EU Standards on Asylum – Optional Harmonisation and Exclusive Proce-dures (Jens Vedsted-Hansen);
12. The Externalisation of European Migration Control and the Reach of International Refugee Law Thomas Gammeltoft-Hansen;
13. Effective Remedies for Third Country Nationals in EU Law: Justice Accessible to All? (Evelien Brouwer);
14. Immigration, Asylum and the European Union Charter of Fundamental Rights (Steve Peers);
15. The New Europe and the European Refugee (Nadine El-Enany)
16. The Modern Refugee in the Post-modern Europe (Patricia Tuitt)
17. EU Immigration and the New EU Treaty framework (Elspeth Guild)
18. Are European States Accountable for Border Deaths (thomas Sojkerboer)
19. Strengthening International Refugee Rights... (James Simeon)
20. Non-refoulment Obligations in the Public International Law: Towards a New protection status? (Francesco Messineo)
21. Human Trafficking, Asylum and the Problem of Protection (Satvinder S. Juss)
22. Child Migration and the Lacunae in International Protection (Jacqueline Bhabha)
23. Asylum Seekers, Detention and the LAw: Morality in Abeyance? (Dallal Stevens)
24. \'Less Coercive Means\': the Legal Case for Alternatives to detention for Refugees, asylum seekers and othe migrants (Alice Edwards)
25. The Movement of skilled labour and Knowledge across Borders (Shubha Ghosh)
26. Migration Control and Human Security (Sharon Pickering, et. all)
27. Global Migration Policies: Neither Closed nor Open borders (Raffaele Marchetti)
28. Transnational Family Relations in Migration Contextss: British Variations on European Themes (Prakash Shah)
29. Family Migration and New Labour (Helena Wray)
30. Transnational Citizenship and the Democratic State (David Owen)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zajęcia na zaliczenie. Aby uzyskać zaliczenie seminarium należy uczestniczyć aktywnie w zajęciach i dyskusjach, przedstawiać zadawane zagadnienia i przygotować na koniec pracę pisemną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura Podstawowa:
E. Guild, P. Minderhoud (red.), the first Decade of EU Migration and Asylum Law, Leiden-Boston 2012,
Satvinder S. Juss, The Ashgate Research Companion to Migration Law, Theory and Policy, Ashgate 2013.

Literatura Uzupełniająca:
Nicola Rogers, Rick Scannell, John Walsh, Free Movement of Persons in the Enlarged European Union, Sweet&Maxwell 2012.
Steve Peers, Elspeth Guild, Diego Acosta, Kees Groenendijk and Violeta Moreno Lax (ed.), EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition, Martinus Nijhoff 2012.
Kierunek studiów: Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem