Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Judyta Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00001-04-0407CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nauka poprawnego redagowania tekstu argumentacyjnego.
C2 Nauka poprawnego posługiwania się łącznikami w tekście argumentacyjnym.
C3 Nauka poprawnego redagowania streszczenia.
C4 Nauka poprawnego redagowania sprawozdania.
C5 Opanowanie językowych sprawności komunikacyjnych na poziomie B1/B2.
Wymagania wstępne
W1. Przedmiot jest częścią bloku Praktyczna Nauka Języka Francuskiego;
W2. Znajomość języka francuskiego na poziomie A2;
W3. Umiejętność konstruowania logicznego i spójnego tekstu w języku polskim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1 – Student opanował teoretyczne zasady tekstu argumentacyjnego K_W12.
EKW2 – Studenty zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania omawianych typów tekstów K_W12.
EKW3 – Student zna podstawowe zasady sporządzania sprawozdania i streszczenia K_W17.
EKW4 – Student zna rodzaje łączników w jeżyku francuskim oraz zasady ich użycia K_W16.
EKW5 – Student wzbogacił słownictwo w stopniu, który zbliża go do poziomu B1/B2 K_W12.

UMIEJĘTNOŚCI
EKU1 – Student potrafi poprawnie zredagować tekst argumentacyjny z tematyki ogólnospołecznej K_U03, K_U13, K_U14, K_U18.
EKU2 – Student potrafi poprawnie sporządzić streszczenie i sprawozdanie K_U18.
EKU3 – Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo formułować opinie i wyrażać swoje zdanie używając łączników K_U03
EKU4 – Student potrafi czynnie zastosować poznane słownictwo w redagowanych przez siebie tekstach K_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1 – Student potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w środowisku zawodowym K_K10.
EKK2 – Student potrafi dokonać wyboru rodzaju argumentów w zależności od sytuacji zawodowej K_K01.
EKK3 – Student potrafi pracować w grupie w ramach redakcji tekstu K_K04.
EKK4 – Student sprawnie posługuje się poznanym słownictwem w konkretnej sytuacji życiowej lub zawodowej K_K07.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów;
Redagowanie krótkich tekstów w grupach;
Ćwiczenia pisemne;
Dyskusja ;
Aktywizacja;
Argumentacja.
Treści programowe przedmiotu
1. Outils de l’écrit
2. Argumentation – types d’arguments
3. Connecteurs logiques
4. Connecteurs logiques
5. Connecteurs logiques
6. Connecteurs logiques
7. Connecteurs logiques
8. Récapitulation
9. Résumé
10. Résumé
11. Résumé
12. Compte-rendu
13. Compte-rendu
14. Compte-rendu
15. Récapitulation-signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zasad redagowania i struktur tekstu argumentacyjnego, streszczenia, sprawozdania, form i rodzajów łączników.
(U) - Student nie potrafi zredagować rozprawki, streszczenia, sprawozdania, nie potrafi poprawnie użyć łączników w celu wyrażenia związków logicznych w zdaniu i tekście.
(K) - Student nie umie stosować formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, nie potrafi pisemnie wyrazić określonych poglądów ani swojej opinii, nie potrafi pracować w grupie.

Ocena dostateczna
(W) - Student dysponuje niepełną i selektywną wiedzą w zakresie struktur tekstu argumentacyjnego, streszczenia, sprawozdania, form i rodzajów łączników.
(U) - Student redaguje poprawnie zaledwie niektóre części poznanych typów tekstów, wybiórczo stosując zasady, potrafi rozróżnić i zastosować ograniczoną ilość łączników.
(K) - Student w stopniu ograniczonym umie stosować różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, pisemnie wyrazić poglądy i opinie, w stopniu mało zadowalającym potrafi pracować w grupie.

Ocena dobra
(W) - Student w stopniu zadowalającym zna struktury tekstu argumentacyjnego, sprawozdania, streszczenia oraz zna większość form i rodzajów łączników.
(U) - Student poprawnie redaguje rozprawkę, streszczenie, sprawozdanie, poprawnie posługuje się różnymi formami łączników w celu wyrażenia związków logicznych w zdaniu i tekście.
(K) - Student w stopniu zadowalającym potrafi stosować różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, pisemnie przekazać określone informacje, w stopniu zadowalającym potrafi pracować w grupie.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student bardzo dobrze opanował znajomość struktur tekstu argumentacyjnego, bardzo dobrze zna łączniki, swobodnie operuje wiedzą w zakresie reguł dotyczących sporządzania streszczenia i sprawozdania.
(U) - Student potrafi zbudować poprawną strukturę dysertacji i dostosować ją do zaproponowanej argumentacji, którą prowadzi w sposób logiczny, przejrzysty, poprawny i urozmaicony stylistycznie, posługując się adekwatnym słownictwem; potrafi swobodnie stosować łączniki w języku francuskim, poprawnie pod względem gramatyki i kontekstu, potrafi znaleźć synonimy, wyrazić relację logiczną w zdaniu na wiele sposobów. Student nie tylko prawidłowo redaguje streszczenie i sprawozdanie, ale również potrafi samodzielnie odnaleźć i przekazać w streszczeniu i sprawozdaniu relacje logiczne w tekście, znajduje adekwatne synonimy do słów-kluczy użytych w oryginale, posługuje się poprawnym językiem francuskim.
(K) - Student swobodnie posługuje się różnymi formami tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, z łatwością potrafi pisemnie wyrazić poglądy i opinie, sprawnie organizuje pracę w grupie w zakresie analizy i redakcji tekstów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zajęcia przygotowywane w oparciu o materiały własne – teksty znajdowane na bieżąco w internecie, w czasopismach
oraz w oparciu o:
Abbadie Christian, Chovelon Bernadette, L’expression française écrite et orale, PUG, 1994 ;
Abensour Corinne , Pinhas Luc, Tournadre Marie-Hélène, Pratique de la communication écrite, Nathan, 1998 ;
Abry Dominique, Chalaron Marie-Laure, La grammaire des premiers temps vol 2, PUG, 1999 ;
Besson Robert, Guide pratique de la communication écrite, Casteilla, Paris, 1987 ;
Besson Robert, Guide pratique de rédaction, Casteilla, Paris, 1984 ;
Bouthier Claude, Drifter Marc S., Français, Michèle Vial, 1991 ;
Crépin F., Loridon M., Pouzalgues-Damon E., Français. Méthodes et techniques, Nathan, 1992 ;
Descotes-Genon Christiane, Morsel Marie-Hélène, Richou Claude, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, PUG, 1997 ;
Charnet Claire, Robin-Nipi, Rédiger un résumé, un compte-rendu, une synthèse, Hachette, 1997 ;
Chovelon Bernadette, , Morsel Marie-Hélène, Le résumé – Le compte-rendu – La synthèse, PUG, 2002.
Eterstein Claude, Lesot Adeline, Pratique du français¸Hatier, Paris, 1986;
Meyer Bernard, Maîtriser l’argumentation, Armand Colin, 1996;
Pagès Alain, Pagès-Pindon Joelle, Le français en seconde, Nathan, Paris, 1987.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę