Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ireneusz Piekarski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04EC-0403CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Opanowanie podstaw z zakresu stylistyki i wersologii
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Podstawowe kategorie i pojęcia z zakresu stylistyki i wersologii
UMIEJĘTNOŚCI
Analiza wersologiczna i stylistyczna tekstu literackiego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Podwyższona kompetencja lekturowa.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami literackimi i literaturoznawczymi, krytyczna analiza literatury i badań na jej temat.
Treści programowe przedmiotu
Stylistyka (główne tropy stylistyczne: metafora, alegoria, symbol, rodzaje powtórzeń etc.)
Wiersz a proza, podstawowe pojęcia wersologiczne, typy wiersza, nauka analizy wersologicznej i jej funkcjonalizacji w interpretacji tekstu poetyckiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, zaliczenia krótkich prac ćwiczeniowych oraz klauzurówek semestralnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura na stronie Katedry Teorii i Anatropologii Literatury: http://www.kul.pl/poetyka,art_26317.html
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem