Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Julien Thibaud
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04-0407CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie podstawowych umiejętności rozumienia interlokutora i samodzielnej wypowiedzi w konkretnych sytuacji komunikacyjnych na poziomie A1-A2
C2 - Student nabiera łatwości w porozumiewaniu się w języku francuskim na poziomie A1-A2
C3 - Poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach student zdobywa wiedzę z zakresu słownictwa potrzebnego do komunikowania się w sytuacjach codziennych w języku francuskim
C4 - Zapoznanie się z leksyką (poszerzanie słownictwa tematycznego z zakresu zawartego w treściach programowych) i strukturami gramatycznymi na poziomie A1-A2
Wymagania wstępne
1. Dla studentów filologii romańskiej (grupa początkująca)
2. Dla studentów posiadających poziom A1-A2
3. Umiejętność uczenia się i pracy w grupie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Wiedza dotycząca podstawowych pojęć z życia codziennego (K_W02)
W2 - Wiedza opisująca rzeczywistość otaczającą studenta (K_W01)
W3 - Wiedza dotycząca streszczenia i charakteryzowania wydarzeń (K_W04)
W4 - Wiedza pozwalająca przedstawić swój punkt widzenia (K_W17)
W5 - Wiedza pozwalająca identyfikować nowe wyrażenia z życia codziennego (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student dyskutuje na podstawowe zagadnienia związane z życiem codziennym (K_U01)
U2 - Student Konstruuje typowe dla języka docelowego konstrukcje gramatyczne (K_U02)
U3 - Student porównuje i konstruuje swoje własne poglądy (K_U03)
U4 - Student potrafi użyć mechanizmów językowych potrzebnych do komunikacji życia codziennego (K_U06)
U5 - Student proponuje swój punkt widzenia, wzbudzając reakcje i komentarze na zastaną rzeczywistość (K_U21)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Umiejętność dyskutowania na tematy życia codziennego (K_K09)
K2 - Umiejętność wykazywania kreatywności w tworzeniu własnych opinii języku docelowym (K_K03)
K3 - Umiejętność pracy w zespole (K_K04)
K4 - Umiejętność samodzielnego wykonywania powierzonych zadań (K_K02)
K5 - Student nabywa umiejętności i gotowości uczenia się przez całe życie (poprzez sytuacje z dnia codziennego) (K_K01)
Metody dydaktyczne
Dokumenty wprowadzające struktury leksykalne z różnorodnych dziedzin życia codziennego
Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne przygotowane na potrzeby omawianego materiału
Podręczniki i materiały od wykładowcy
Scenki sytuacyjne
Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
ĆW 1 - La présentation (état civil, pays, chiffres, verbes principaux)
ĆW 2 - Les heures, les jours, les mois, les saisons, les dates
ĆW 3 - Le climat
ĆW 4 - Les loisirs (sports, activités, distractions)
ĆW 5 - Les voyages (les moyens de transports, l’orientation, …)
ĆW 6 - La nourriture, les repas
ĆW 7 - Les achats
ĆW 8 - Le commerce
ĆW 9 - Le logement
ĆW 10 - La famille, les relations humaines
ĆW 11 - Le corps humain, la santé, les maladies
ĆW 12 - La visite chez le médecin
ĆW 13 - La description physique et morale (vêtements, traits de caractères)
ĆW 14 - Le travail, les professions, l’éducation et la formation
ĆW 15 - Les technologies
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. Używanych struktur leksykalno-gramatycznych i nie potrafi się komunikować w JO.
U - Student nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
K - Student nie wykazuje zaangażowania we własny proces nauki, nie wywiązuje się ze stawianych sobie celów i zadań.

Ocena dostateczna
W - Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą poznanych struktur i potrafi wyrażać się w JO na podstawowe tematy.
U - Student potrafi poprawnie rozpoznawać struktury leksykalno-gramatyczne i techniki rozumienia, ale brak mu umiejętności praktycznego działania.
K - Student uczestniczy regularnie w zajęciach, terminowo oddaje prace zaliczeniowe, ale jego obecność na zajęciach jest pozbawiona zaangażowania.

Ocena dobra
W - Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie poenanego materiału, zna nową terminologię i potrafi wyrażać swoją opinię.
U - Student nie tylko poprawnie potrafi rozpoznawać nowopoznaną wiedzę, ale również posługiwać się nimi w komunikacji.
K - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, uzyskuje zaliczenie przerobionego materiału, bierze czynny udziałw przygotowaniu się do zajęć i prac z grupie.

Ocena bardzo dobra
W - Student spełnia wymagania na ocenę 4 oraz posiada swobodę w wyrażaniu swojej opinii w JO.
U - Student potrafi poprawnie wypowiadać się w JO i używać struktur oraz dobierać do nich właściwe rozwiązania. W sposób kreatywny potrafi wytworzyć osobiste narzędzia pracy.
K - Student spełnia wygamiana określone dla oceny 4 oraz z własnej inicjatywy angażuje się w działania podnoszące jego kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Corbeil, J.-C. & Archambault, A. (2014). PONS - Słownik obrazkowy polski/francuski (Pons). Poznań : Lektoklett.
Frosztęga, B. (red.). (2003). Wielki słownik francusko-polski. Warszawa : Wiedza Powszechna.
Gehrke, S. (2008). PONS - Słownik tematyczny : Francuski. Poznań : LektorKlett.
Leroy-Miquel, C. & Goliot-Lété, A. (1997). Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices : niveau débutant-intermédiaire. Paris : CLE international.
Siréjols, E. (2008). Vocabulaire en dialogue : niveau intermédiaire. Paris : CLE international.
Skoraszewski, M. (1999). Français : repetytorium leksykalno-gramatyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... Poznań : Wagros.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę