Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04-0407CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Doskonalenie umiejętności tłumaczenia na język francuski
C2. Doskonalenie umiejętności gromadzenia i organizacji zasobów terminologiczno-składniowych
C3. Opanowanie określonych obszarów terminologicznych
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka polskiego i francuskiego na poziomie B1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-EK1: Poznanie zasadniczych procesów społecznych i technologicznych zachodzących w badanych obszarach terminologicznych
W-EK2: Poznanie zasadniczych źródeł informacji terminologicznych
W-EK3: Poznanie wybranych dziedzin słownictwa w języku polskim i francuskim
W-EK4: Poznanie technik gromadzenia i organizacji zasobów językowych

UMIEJĘTNOŚCI
U-EK1: Doskonalenie umiejętności analizy materiałów językowych pod kątem terminologicznym
U-EK2: Doskonalenie umiejętności tworzenia słowników tematycznych
U-EK3: Doskonalenie umiejętności elastycznego stosowania zasobów terminologicznych w tłumaczeniu na język francuski.
U-EK4: Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi rejestrami języka

KOMPENTENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K-EK1: Kształtowanie samodzielności i kreatywności w poszukiwaniu informacji
K-EK2: Uwrażliwianie na etyczny aspekt funkcjonowania społeczeństwa (elementy deontologii dziedzin aktywności ludzkiej, które odpowiadają sektorom terminologicznym opracowywanym w ramach zajęć)
K-EK3: Kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej
Metody dydaktyczne
Analiza terminologiczna i składniowa dokumentów autentycznych w języku francuskim i polskim. Budowanie mini-słowników. Eksploracja zasobów internetowych, dokumentów specjalistycznych po kątem zasad i procesów rządzących badaną domeną. Uwrażliwianie na wielość wersji tłumaczeniowych (także stylistycznych) i ich wydźwięku w perspektywie odbiorczej.
Narzędzia dydaktyczne:
Materiały internetowe, zestawy specjalnie utworzonych bądź wyselekcjonowanych zdań, słowniki i inne materiały encyklopedyczno-leksykalne (np. QUID), prasa specjalistyczna, dokumentacje techniczne, materiały graficzne (komiksy), filmy instruktażowe,
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie: informacje o zajęciach, podstawowe strategie tłumaczeniowe
2. Tłumaczenie zdań o dużym stopniu kontrastu językowego (cz.1)
3. Tłumaczenie zdań o dużym stopniu kontrastu językowego (cz.2)
4. Tłumaczenie idiomów (cz.1)
5. Tłumaczenie idiomów (cz.2)
6. Moduł tematyczny: dziennikarstwo + tłumaczenie \"paradygmatyczne\"
7. TEST
8. Moduł tematyczny: transport
9. Idem (motoryzacja)
10.Idem (lotnictwo)
11. Idem (kolej)
12. TEST
13. Moduł tematyczny: świat rodziny
14: Idem (instytucje opiekuńcze i edukacyjne)
15 TEST

14
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Bardzo dobra – regularna obecność na zajęciach, aktywny udział w samodzielnych i grupowych pracach ćwiczeniowych, zaliczenie testów na minimum 70% punktacji
Dobra – regularna obecność na zajęciach, udział w większości prac grupowych i samodzielnych, zaliczenie testów na min 60% punktacji
Dostateczna – w miarę regularna obecność na zajęciach i zaliczenie testów na minimum 50% punktacji
Niedostateczna – nieodpowiednia frekwencja, brak uczestnictwa w ćwiczeniach grupowych i samodzielnych, wyniki testowe poniżej 40% punktacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zważywszy na czysto praktyczny charakter zajęć, nie podaję bibliografii. Konieczne odniesienia bibliograficzne zostaną zasygnalizowane w odpowiednim momencie na zajęciach.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę