Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04EC-0403KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Prezentacja form obecności literatury oraz informacji o książkach w mediach.
C2 Zapoznanie z zasadami media relations.
C3 Kształtowanie odpowiedzialności za projekt wydawniczy i promocyjny
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza o mediach
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Znajomość panoramy współczesnych mediów, kryteria klasyfikacji tytułów ze względu na zasięg, tematykę, częstość ukazywania się, poziom specjalizacji treści K_W10,
2. Podstawowa wiedza na temat praktyki funkcjonowania mediów oraz pracy dziennikarza. K_W10
3. Znajomość zasad nawiązywania i prowadzenia współpracy z dziennikarzami.K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
1. Umiejętność oceny potencjału medialnego książki. K_U01
2. Umiejętność zredagowania informacji medialnej na temat książki i autora. K_U01, K_U08
3. Umiejętność wybrania partnerów medialnych potencjalnie zainteresowanych daną książką. K_U01
4. Umiejętność zaprojektowania wydarzenia wzmacniającego medialne zainteresowanie książką. K_U01
5. Umiejętność udzielenia wywiadu na temat książki i jej promocji (dla zainteresowanych) K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Świadomość znaczenia mediów i ich roli w promocji książki K_K06
2. Poszukiwanie samodzielnych, kreatywnych rozwiązań K_K03
3. Podjęcie odpowiedzialności za powodzenie projektu wydawniczego (promocyjnego). K_K03
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, analiza źródeł audiowizualnych, prasowych, wystąpienia (prezentacje) przed grupą, metoda projektowa, dyskusja, elementy warsztatu medialnego (nagrania w studio - na zainteresowanych)
Treści programowe przedmiotu
1. Panorama współczesnych mediów: prasa, radio, telewizja, Interntet; media ogólnopolskie, regionalne, lokalne; media ogólnoinformacyjne i specjalistyczne
2. Informacja dziennikarska
3. Formy informacji o książce we współczesnych mediach, m.in.: audycje o kulturze i literaturze, książka na antenie, programy telewizyjne, informacje prasowe
4. Formy współpracy z influencerami - generowanie zainteresowania w sieci.
5. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z dziennikarzami.
6. Szacowanie potencjału medialnego książki.
7. Wydarzenie medialne jako forma wzmocnienia zainteresowania książką.
8. Poszukiwanie właściwych partnerów medialnych.
9. Patronat medialny i inne formy współpracy instytucjonalnej.
10. Autorski projekt promocyjny - opracowanie, prezentacja przed grupą, analiza, ocena
11. Nagranie wywiadu nt. książki w studiu radiowym (dla zainteresowanych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Projekt promocyjny: poprawność i oryginalność proponowanych rozwiązań.
2. Udział w zajęciach, aktywność podczas dyskusji i zaangażowanie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
W.Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006.
A. Miotk, Nowy PR. Jak Internet zmienił Public Relations, Lublin 2016.
T. Reich, Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych, Lublin 2016.
A. Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Projekt książka: Promocja. Rozmowa z Agnieszką Łasek http://www.dwutygodnik.com/cykl/10-projekt-ksiazka.html
A. Łaszyn, Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę