Informatyka archiwalna (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Rachwał
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0400-0401WYK0316
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami elektronicznego gromadzenia i opracowania informacji o charakterze archiwalnym.Wykład z prezentacją
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Historia informatyzacji archiwów w Polsce, problemy elektronicznego opracowania zasobu archiwów, dokument elektroniczny, problemy, zasady funkcjonowania i archiwizacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Problemy komputeryzacji archiwów : zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych : materiały sympozjum, Toruń 15 i 16 grudnia 1994 r, red. B. Ryszewski, Toruń 1996; Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych : materiały sympozjum, Toruń 9 i 10 września 1993 r, red. B. Ryszewski, Toruń 1994; -Archeion, t. 107 (2004).
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin