Logika (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Danuta Matejczuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:08100-04EC-0403CWI0391
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Logika ogólna jako pewien typ analiz języka, teoria wynikania i analiza czynności wiedzotwórczych omawiana jest w odniesieniu do następujących działów: semiotyka logiczna; jest w pewnych ujęciach ogólną teorią znaku, przede wszystkim teoria języka pojętego jako system znaków, a w innych ujęciach nazwą tą obejmuje się tylko ten ostatni typ problematyki. Główne pytania: jakie rodzaje poprawnych wyrażeń zawiera język? Jakie relacje zachodzą między nimi? Jak odróżnić wypowiedzi poprawne od niepoprawnych, jednoznaczne od niejednoznacznych? Jakie relacje zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których się odnoszą? Jak budować jasne i jednoznaczne definicje? Logika formalna bada: stosunki wynikania jednych zdań z drugich oraz schematy rozumowań niezawodnych (tu omawiana jedynie w bardzo ograniczonym zakresie).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975; Mała Encyklopedia Logiki (MEL), Wrocław 1988; J. Pelc, Wstęp do Semiotyki, Warszawa 1982; J. Przybyłowski; Logika z ogólna metodologią nauk, Gdańsk 1997; K. Trzęsicki, Logika. Nauka i Sztuka, Białystok 1996; Z. Ziembiński, Logika praktyczna, (wiele wyd.), K. Trzęsicki, Elementy Logiki dla Humanistów, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1994.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę