Anthropology and Evolutionism (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-03-0301KON0000
Cele przedmiotu
Analiza ważnych kwestii antropologicznych w kontekście naukowego obrazu świata oraz ukazanie filozoficznego tła problematyki.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie antropologią filozoficzną i przyrodniczą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA. Student:
K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych

UMIEJĘTNOŚCI. Student:
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U09 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY). Student:
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów. Prezentacje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
ASPEKTY EPISTEMOLOGICZNE:
PLURALIZM EPISTEMOLOGICZNY I AUTONOMIA NAUK PRZYRODNICZYCH
ROLA DIALOGU INTERDYSCYPLINARNEGO
EWOLUCJA: FAKT, TEORIE CZY PARADYGMAT?

MIĘDZY NATURALIZMEM A KREACJONIZMEM:
NATURALIZM METODOLOGICZNY A NATURALIZM ONTOLOGICZNY
ONTOLOGICZNE DEKLARACJE W SPORACH WOKÓŁ DARWINIZMU
KREACJONIZM ANTYEWOLUCYJNY

ROLA EMERGENCJI I SUPERWENIENCJI W EWOLUCYJNEJ INTERPRETACJI PSYCHIZMU LUDZKIEGO:
EMERGENCYJNA KONCEPCJA EWOLUCJI
ROLA SUPERWENIENCJI W TŁUMACZENIU PROCESÓW MYŚLOWYCH U CZŁOWIEKA
MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA EMERGENTYZMU W EWOLUCJONIZMIE TEISTYCZNYM

TRANSCENDENCJA CZŁOWIEKA WOBEC PRZYRODY:
PRÓBY PODWAŻANIA WZGLĘDNEJ TRANSCENDENCJI CZŁOWIEKA WOBEC PRZYRODY
EWOLUCJONIZM WOBEC ETYCZNEGO WYMIARU LUDZKICH DZIAŁAŃ
ISTOTNA ROLA UJMOWANIA ABSTRAKCYJNYCH RELACJI W REFLEKSJI CZŁOWIEKA

KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZYRODNICZEGO I FILOZOFICZNEGO STUDIUM EWOLUCJI CZŁOWIEKA:
PRZYRODNICZA PERSPEKTYWA EWOLUCJI GATUNKU HOMO SAPIENS
ZASADY EWOLUCJI JAKO PRZEJAW PLANU?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Merytoryczne przygotowanie prezentacji na wybrany temat. Aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Robin Dunbar, Human Evolution: A Pelican Introduction, London: Penguin 2014.
Robin Dunbar, The Human Story. London: Faber and Faber 2004.
Emergence or Reduction? Essays on the Prospects of Nonreductive Physicalism, ed. Ansgar Beckermann , Hans Flohr, Jaegwon Kim, Berlin: Walter de Gruyter 1992.
Jaegwon Kim, Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays, Cambridge: Cambridge University Press 1993.
Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge: Cambridge University Press 1993.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5a - konwersatoria do wyboru: ścieżka a)/ Module 5a - complementary course: profile a » Zagadnienia filozofii przyrody/ Elements of Philosophy of Nature
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego