Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Adam Piwiński
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Kod ECTS:00000-00-0000SPO0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie sprawności:
-funkcjonalnej organizmu
-kondycyjno-koordynacyjnej
C2. Kształtowanie umiejętności:
-działania na rzecz zdrowia
-ruchowych utylitarnych
-sportowych
-wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej
C3. Przekazywanie wiadomości związanych z:
-funkcjonowaniem organizmu
-kształtowaniem sprawności
-organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym
C4. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
-samodyscypliny
-nawyku samokontroli i samooceny
-poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
-podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
Wymagania wstępne
W1. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
W2. Brak przeciwwskazań lekarskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 01
ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W 02
ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W 03
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
W 04
ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym


UMIEJĘTNOŚCI
U 01
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U 02
posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U 03
prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play) w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i w życiu codziennym
U 04
potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U 05
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K 02
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K 03
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu
Metody dydaktyczne
1. Metody odtwórcze: metoda naśladowcza ścisła, metoda zadaniowa ścisła, metoda programowanego uczenia i usprawniania
2. Metody aktywizujące osobowość studenta: metoda zabawowa, metoda opowieści ruchowej, metoda bezpośredniej celowości ruchu
3. Metody twórcze (kreatywne): metoda problemowa,metoda ruchowej ekspresji twórczej
Treści programowe przedmiotu
1. Sporty indywidualne (tenis stołowy):
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- nauka i doskonalenie techniki z zakresu dyscypliny sportu,
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny sportu,
- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,
- organizacja turniejów i zawodów,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana, Uniwersjada)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
100% obecności na zajęciach
Aktywność na zajęciach
Sprawdziany kontrolne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hudetz Radivoj Tenis stołowy 2000. Wydawnictwo PPHW MODEST, 2000
Klimkowski Tadeusz Tenis stołowy. Technika i metodyka treningu. Wydawnictwo
Gdańskie, 1995
Kulczycki Ryszard Tenis stołowy bez tajemnic. Gorzów Wielkopolski, PZTS, GKS
\"Gorzovia\", 2002
Kulczycki Ryszrd Przygotowanie techniczno-taktyczne i fizyczne dzieci w pierwszym
etapie szkolenia w tenisie stołowym. Gorzów Wielkopolski, 1979
Matus Dorota Atlas ćwiczeń i podstawy nauki gry w tenisa stołowego. Poznań, wyd.
\"Jean Marc\", 1997
Trześniowski Roman Zabawy i gry ruchowe. Warszawa, Wyd. Szkolne
i Pedagogiczne, 1995
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem