Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Goral
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Kod ECTS:00000-00-0000SPO0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zachęcenie jak największej liczby studentów do uczestnictwa w sekcji piłki ręcznej. Uczestnictwo w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego i Akademickich Mistrzostwach Polski.
Wymagania wstępne
W 1 brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zakjeciach sekcji sportowej piłki ręcznej kobiet i mężczyzn
W2 - podstawowy poziom sprawności ogólnej.
W3 - podstawowy poziom opanowania umiejętności technicznych piłki ręcznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 0 1- ma uporzadkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W02- ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie biologicznym i fizjologicznym
W03- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
W04 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
W05 Posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
W06 Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
W07 Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi ( zasada \"fair play\")

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
W08 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
W09 rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
Metody dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe. Doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych w piłce ręcznej.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z zasadami BHP, i regulaminem sali gimnastycznej. Gra właściwa
2. Nauczanie podań i chwytów w miejscu i biegu
3. Doskonalenie kozłowania po slalomie.
4. Doskonalenie rzutu z biegu do bramki.
5. Doskonalenie rzutu z wyskoku po podaniu
6. Doskonalenie podań i chwytów w marszu i biegu.
7. Mecz kontrolny.
8. Doskonalenie zwodu pojedynczego
9. Doskonalenie zwodu przez zamierzony rzut
10. Doskonalenie podań i chwytów w biegu, rzut z biegu po podaniu.
11. Doskonalenie obrony strefą
12. Współpraca bramkarza z blokiem w obronie
13. Mecz kontrolny
14. Współpraca kołowego z rozegraniem
15. Doskonalenie poznanych elementów podczas meczu kontrolnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie semestru bez oceny. Podstawą do
zaliczenia jest aktywny udział w 30 zajęciach sekcji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Stanisław Paterka \" Piłka ręczna\"
Przewodnik do ćwiczeń z piłki ręcznej Stanisław Paterka , Maciej Olejnik
Trening mentalny w piłce ręcznej J. Bączek
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem