Język angielski - CEF B1 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Danuta Nowak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0055
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych w ramach kształcenia kompetencji językowych na poziomie A2+/B1
C2 - kształtowanie u studenta kompetencji językowych umożliwiających komunikację w sytuacjach dnia codziennego i w podstawowym zakresie w sytuacjach zawodowych
C3 - poszerzenie słownictwa ogólnego oraz wprowadzenie słownictwa specjalistycznego w podstawowym zakresie (z dziedziny pedagogiki, pracy socjalnej i prawa)
C4 - Przygotowanie do przedstawienia zagadnień dotyczących życia codziennego w formie prezentacji ilustrowanej posterem naukowym, opracowanej samodzielnie.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Zaliczenie przedmiotu w semestrze zimowym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK 1 - posiada podstawową wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego: język, klimat, styl życia, interesujące miejsca, celebryci, zdarzenia, studia, edukacja, zakupy, płatności, przyroda, problemy społeczne, technologie, sztuka.
EK 2 - poznaje podstawowe rodzaje instytucji społecznych, prawnych, edukacyjnych
EK 3 - posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wypowiedzi ustnej w języku angielskim
UMIEJĘTNOŚCI
EK 4 - potrafi opracować (przeczytać, wysłuchać zrozumieć, streścić anglojęzyczny tekst źródłowy rozpoznając znaczenia i opinie autora.
EK 5 - potrafi napisać tekst użytkowy, wiadomość prywatną, opisując swoje przeżycia i wrażenia, CV i list motywacyjny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK 6 - potrafi efektywnie współpracować podczas realizacji zadań zespołowych
EK 7 - posiada świadomość własnych ograniczeń
EK 8 - wykazuje potrzebę doskonalenia się i organizacji własnego procesu uczenia się
EK 9 - potrafi rozwiązać problemy merytoryczne samodzielnie, w zespole
Metody dydaktyczne
ćwiczenia w parach i w grupach, praca indywidualna i pod kierunkiem lektora, stymulacja obrazem, burza mózgów, dyskusja, prezentacja, rozwiązywanie zadań i testów, samodzielne czytanie czasopism i doniesień prasowych
Treści programowe przedmiotu
Tematyka:
1. Ja i inni
2. Kraje i kultury
3. Uczenie się i dorastanie
4. Uczucia i opinie
5. Prawo i porządek
Struktury językowe:
1. Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
2. Zaimki osobowe
3. Przymiotniki i przysłówki
4. Formy czasownika (infinitive i gerund)
5. Strona bierna
6. Przedimki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia) jest zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich prac pisemnych (minimum 60%) i odpowiedzi lub prezentacji ustnych, a także obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria oceniania prac pisemnych i wypowiedzi ustnych:
bardzo dobry: bardzo dobry poziom znajomości słownictwa i różnorodnych struktur językowych, nieliczne błędy językowe nie zakłócające komunikacji.
Dobry/dobry plus: zadowalający poziom słownictwa i znajomości struktur gramatycznych, błędy językowe nieznacznie utrudniające komunikację, nieznaczne zakłócenia w płynności wypowiedzi
dostateczny/dostateczny +: ograniczona znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, liczne błędy językowe utrudniające komunikację i płynność wypowiedzi, odpowiedzi odbiegające od treści pytania, niepełna realizacja zadania.
niedostateczny: brak odpowiedzi lub bardzo ograniczona wypowiedź, ubogie słownictwo i struktury językowe, brak wykonania zadania, uboga treść, informacje zniekształcone.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Raymond Murphy, English Grammar in Use Intermediate, CUP 2002
2. Antonia Clare, II Wilson, Speakout Pre-intermediate, Pearson
Literatura uzupełniająca:
1. Anglojęzyczne strony internetowe o tematyce zajęć
2. Cyfrowe wydanie czasopisma E-METRO
Danuta Nowak, A2 revised, 2013
Danuta Nowak, Exam Practice 2014
Danuta Nowak, B1+2 in the News, 2014
Danuta Nowak, B1+2 with Ease, 2013
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę