Język włoski - CEF A2 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Elżbieta Kolbus
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0088
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nauka języka włoskiego na poziomie A2.
C2 Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki).
C3 Kształcenie umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania, mówienia.
C4 Wzbogacanie wiedzy interkulturowej.
Wymagania wstępne
Znajomość języka włoskiego na poziomie A1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1: Posiada odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w języku włoskim.
UMIEJĘTNOŚCI
EKU1: Rozumie proste wypowiedzi (monolog, dialog) na tematy, które bezpośrednio go dotyczą (np.: informacje dotyczące jego osoby, rodziny, przyjaciół, zakupów, pracy) oraz rozpoznaje istotne informacje w krótkich, prostych i jasnych komunikatach i ogłoszeniach, np. rozkłady jazdy pociągów, komunikaty w centrum handlowym, wiadomości nagrane na sekretarce telefonicznej.
EKU2: Potrafi czytać krótkie, proste teksty i znajdować szczegółowe informacje w materiałach spotykanych w codziennym życiu, jak reklamy, programy, menu, rozkłady jazdy, godziny pracy. Rozumie krótkie, proste listy nieformalne.
EKU3: W odpowiedni do poziomu sposób opowiada o sobie i swojej aktywności, o swojej rodzinie i innych osobach, o miejscach, które zna, o minionych wydarzeniach (np. jak spędził weekend), o swoich planach (np. plany wakacyjne). Potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi w typowych, codziennych sytuacjach wymagających rutynowej wymiany informacji (np. w barze, w restauracji, w sklepie, na stacji). Potrafi uczestniczyć w krótkiej, prostej rozmowie na znane tematy, chociaż nie zawsze jest w stanie tę rozmowę podtrzymać.
EKU4: Potrafi napisać krótkie, proste notatki lub wiadomości, jak e-mail, list prywatny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji.
EKK3: posiada elementarną umiejętność tworzenia prac pisemnych.
EKK4: jest w stanie radzić sobie w krótkich i prostych rozmowach towarzyskich.
EKK5: potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika ogólnego i materiałów uzupełniających przygotowanych przez nauczyciela.
Treści programowe przedmiotu
I. Zakres gramatyczny:
• Rzeczowniki zakończone w l. p. na –a i w l. mn. na –i. Przejście od rodzaju męskiego do żeńskiego (np. nazwy zawodów).
• Rzeczowniki w funkcji przymiotników, określające kolory.
• Participio passato. Indicativo passato prossimo. Indicativo futuro semplice. Czasowniki zwrotne. Czasowniki nieosobowe np.: piove, nevica. Czasowniki regularne i nieregularne (często używane) w czasach i trybach podanych wyżej. Condizionale semplice tylko czasownika modalnego volere w 1 os. l.p. (vorrei).
• Zaimki osobowe akcentowane w funkcji dopełnienia.
• Zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia bliższego (lo, la, li, le) i dalszego (np. mi/ti/Le piace/piacciono).
• Zaimki przymiotne i rzeczowne dzierżawcze: wszystkie osoby, użycie rodzajnika.
• Liczebniki główne (od 2000)
• Podstawowe funkcje przyimków a, da, di, in. Preposizioni articolate.
• Przysłówki czasu, ilości.
• Zdania złożone: współrzędnie (e/o; ma)
• Zdania złożone podrzędnie: czasowe (quando); przyczynowe (perché); warunkowe (se – tylko I okres)
II. Leksyka i komunikacja:
1. Rodzina i etapy życia
• Rzeczowniki oznaczające pokrewieństwo. Święta i uroczystości rodzinne. Etapy życia. Zawody. Ogłoszenia dotyczące pracy.
• Mówienie o rodzinie. Opisywanie rodziny. Składanie życzeń. Opowiadanie o tym, co się wydarzyło. Pisanie najprostszej biografii. Lektura ofert pracy.
2. Życie codzienne
• Codzienne czynności. Przysłówki wyrażające częstotliwość. Godziny.
• Mówienie o codziennych czynnościach lub czynnościach zwyczajowych. Opisywanie typowego dnia, tygodnia. Wyrażanie upodobań. Pytanie i podawanie godziny.
3. Mieszkanie
• Rodzaje mieszkań, pomieszczenia w domu, meble i wyposażenie.
• Podawanie adresu i objaśnianie drogi. Opisywanie mieszkania.
• Poszukiwanie mieszkania do wynajęcia: lektura i wybór ogłoszeń, pytanie i udzielanie odpowiedzi odnośnie do mieszkania do wynajęcia (położenie, pomieszczenia, wyposażenie, czynsz). Rezerwowanie pokoju w hotelu lub pensjonacie.
4. W mieście
• Miasta włoskie najchętniej odwiedzane przez turystów (zabytki). Miejsca w mieście, budynki, przestrzeń publiczna i środki transportu. Miesiące i pory roku. List, kartka, e-mail.
• Zadawanie pytań i udzielanie prostych odpowiedzi, gdzie znajduje się określony obiekt, jak do niego dojść lub dojechać. Pytanie o godziny pracy urzędów, sklepów itd. i udzielanie odpowiedzi. Dziękowanie i odpowiadanie na podziękowanie. Pisanie listu, kartki, e-maila. Pytanie i podawanie daty.
5. Podróżowanie
• Środki transportu. Na stacji kolejowej. Miejsca zakwaterowania. Zjawiska atmosferyczne.
• Opowiadanie o odbytej podróży. Planowanie wyjazdu. Kupowanie biletu, uzyskiwanie informacji odnośnie do rozkładu jazdy pociągów i połączeń. Pytanie i udzielanie informacji o pogodzie.
6. W barze i w restauracji
• Jedzenie i napoje. Menu. Wyrażenia używane przy zamawianiu. Nazwy lokali.
• Zapraszanie kogoś do baru lub restauracji. Zamawianie w barze i w restauracji. Wyrażanie własnych gustów i preferencji. Wypowiadanie się o posiłkach w ciągu dnia.
7. W sklepie spożywczym i na targu
• Produkty spożywcze. Miary i opakowania. Nazwy sklepów.
• Robienie zakupów w sklepie spożywczym i na targu.
8. W sklepie z odzieżą i obuwiem
• Odzież i dodatki. Wyrażenia użyteczne przy robienia zakupów: rozmiar, kolor, cena, forma płatności.
• Opisywanie ubioru. Kupowanie odzieży. Wyrażanie własnych upodobań, pytanie o opinię i wyrażanie opinii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, dialogów, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.
Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.
Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w najprostszych rozmowach.
Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. T. Marin, Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1 (1A + 1B), Edilingua 2013.
2. Słowniczek włosko-polski do Nuovo progetto italiano 1 oraz ćwiczenia dodatkowe zamieszczone w książce interaktywnej i na platformie internetowej wydawcy: http://www.edilingua.it (materiali per studenti); http://www.i-d-e-e.it.
3. Filmy dydaktyczne wraz z ćwiczeniami: Videocorso – Nuovo progetto italiano 1; www.youtube.com/edilingua.
4. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, pochodzące m. in. z:
• R. Bozzone Costa, L. Fumagalli, D. Rota, Primo Contatto con esercizi, Loescher Editore 2012.
• L. Costamagna, M. Falcinelli, B. Servadio, Io e l’italiano, Corso di lingua italiana per principianti assoluti, Le Monnier 2008.
• A. Farina, V. Tanucci, In Itali@, Corso di lingua e cultura italiana, liv. 1, Hoepli 2015.
• D. Krasa, A. Riboni, Facilissimo, Alma Edizioni 2014.
• M. Mezzardi, Italiano plus. Imparare l’italiano per studiare in italiano. A1-A2, Bonacci Editore 2015.
• G. Patota, N. Romanelli, Percorso Italia A1-A2, Garzanti Linguistica 2011.
• L’Italiano con le parole crociate – 1 (per principianti), ELI.
• M. Ricci, Via della grammatica, Edilingua 2011.
5. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne powtórzeniowe i utrwalające przygotowane przez nauczyciela.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę