Język francuski - CEF A2 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09100-00-0000LEK0062
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A2
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A2
3. Poznanie słownictwa na poziomie A2
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A2
Wymagania wstępne
1. Znajomość gramatyki języka francuskiego na poziomie A1
2. Znajomość słownictwa na poziomie A1
3. Umiejętność wypowiedzi ustnej na poziomie A1
4. Umiejętność wypowiedzi pisemnej na poziomie A1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: W1: znajomość gramatyki na poziomie A2; W1: znajomość słownictwa na poziomie A2; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A2; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A2

UMIEJĘTNOŚCI: U1: umiejętność mówienia na poziomie A2; U2: umiejętność pisania na poziomie A2; U3: umiejętność czytania na poziomie A2: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe przedmiotu
1. Umiejętność autoprezentacji; 2. Organizacja czasu: data, godzina, rozkład dnia, pory roku, miesiące, dni tygodnia; 3. Propozycja - akceptacja i odmowa; 4; Orientacja: kierunek, określenie miejsca, opis domu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A2 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Campus 1
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę