Język angielski - CEF B2+ (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jacek Kowalik
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00ECTS-0000LEK0097
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest dalsze rozwijanie i utrwalanie u Studentów kompetencji ogólnojęzykowych i komunikacyjnych na poziomie średniozaawansowanym stopnia wyższego w typowych sytuacjach akademickich, zawodowych i życiowych (swobodne rozumienie wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie, korzystanie z literatury w języku angielskim, itp.). Nabyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do dalszego doskonalenia czynnej i biernej znajomości języka angielskiego, analitycznego prowadzenia badań, krytycznej oceny informacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
C1 - Rozumienie ze słuchu.
C2 - Mówienie.
C3 - Czytanie.
C4 - Pisanie.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym stopnia niższego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

Czasy gramatyczne oraz zmodalizowane grupy werbalne
Czasowniki modalne
Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
Zdania złożone, łączniki zdań
Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”
Mowa zależna
Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny
Rzeczowniki, przedimki
Struktury emfatyczne, inwersja
Kwantyfikatory, określniki, zaimki
Pytania, krótkie odpowiedzi
Przyimki czasu, miejsca, ruchu
Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty przyimkowe
Słowotwórstwo
Zestaw czasowników frazalnych (phrasal verbs)
Zestaw zwrotów idiomatycznych
Kolokacje
Czasowniki nieregularne

UMIEJĘTNOŚCI
Rozumienie ze słuchu – rozumienie ogólnego sensu oraz szczegółów, wychwycenie konkretnych informacji potrzebnych do formułowania wniosków i domyślania się znaczeń, intencji i opinii rozmówcy na podstawie krótkich wypowiedzi, dialogów, dłuższych monologów, ogłoszeń, fragmentów audycji radiowych, wiadomości, większości programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów jeśli ich język jest standardowy, wykładów, itp.
Czytanie – rozumienie ogólnego sensu tekstu i poszczególnych fragmentów, rozumienie zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych, rozumienie dyskusji specjalistycznych dotyczących własnej tematyki zawodowej, wyszukiwanie szczegółowych informacji, rozumienie struktury tekstu, domyślanie się znaczeń i wyciąganie wniosków na podstawie różnorodnych adaptowanych tekstów informacyjnych, literackich i popularnonaukowych opisujących problematykę współczesną.
Mówienie – udzielanie informacji o sobie, odpowiadanie na pytania, opisy fotografii ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic, mówienie o nich w odniesieniu do siebie i życia codziennego, umiejętność prowadzenia konwersacji z partnerem, znajdywanie wspólnego rozwiązania, wyrażanie opinii na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych proponowanych wyborów, osiąganie porozumienia lub kompromisu, prowadzenie dyskusji na różne tematy, formułowanie krótszych i dłuższych wypowiedzi z użyciem podstawowych struktur gramatycznych, bogatego
zasobu słownictwa i zwrotów grzecznościowych, łączników zdań i właściwego stylu wypowiedzi, porozumiewanie się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej i drugiej strony.
Pisanie – pisanie różnorodnych tekstów niespecjalistycznych ukazujących umiejętność argumentowania, wyrażania opinii oraz poglądów za i przeciw, opisywania i relacjonowania zdarzeń.
Listy formalne i nieformalne: tzw. transactional letters, formy narracyjne, wypracowania, artykuły, raporty, recenzje filmów i książek.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi dokonywać krytycznej oceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy (wykorzystując na przykład podręczniki, słowniki, zasoby w Internecie).
Potrafi samodzielnie korzystać z materiałów źródłowych.
Potrafi przygotować prezentację/wykonać projekt indywidualny i grupowy na zadany temat.
Potrafi współpracować z innymi w czasie zajęć w parach lub grupach.
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Potrafi nawiązywać kontakty i prowadzić rozmowy w różnych sytuacjach korzystając z prawidłowych słów, konstrukcii i wyrażeń.
Potrafi rozwiązywać problemy i konflikty.
Potrafi bronić własnych poglądów z poszanowaniem poglądów drugiej osoby.
Potrafi krytycznie oceniać informacje.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, konwersatoryjny, z prezentacją, metoda dialogowa, ćwiczenia z podręcznikami, praca w oparciu o tekst, praca w parach, praca w grupach, ćwiczenia interaktywne rozwijające prawidłowy sposób posługiwania się językiem, łańcuchowa metoda skojarzeń, metoda projektu, metody rozwijające twórcze myślenie, mikronauczanie.
Treści programowe przedmiotu
Zakrers materiału gramatycznego:
Czasy gramatyczne oraz zmodalizowane grupy werbalne
Czasowniki modalne
Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
Zdania złożone, łączniki zdań
Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”
Mowa zależna
Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny
Rzeczowniki, przedimki
Struktury emfatyczne, inwersja
Kwantyfikatory, określniki, zaimki
Pytania, krótkie odpowiedzi
Przyimki czasu, miejsca, ruchu
Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty przyimkowe
Słowotwórstwo
Zestaw czasowników frazalnych (phrasal verbs)
Zestaw zwrotów idiomatycznych
Kolokacje
Czasowniki nieregularne
Zakres materiału leksykalnego:
Podróże, wakacje, turystyka
Praca i zatrudnienie
Sport i czas wolny
Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi
Uczucia i opinie
Zdrowie i ciało człowieka
Problemy społeczne, katastrofy
Jedzenie, restauracje i gotowanie
Sklepy i zakupy
Miasta i budynki
Pojazdy i transport
Prawo i przestępczość
Technika, maszyny, komputery, wynalazki
Pieniądze i świat biznesu
Wykształcenie i nauka
Rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, frekwencja
pisemne i ustne kolokwia
realizacja projektów: prezentacja, porada, dyskusja, itp.
kompletne portfolio zawierające wszystkie prace pisemne, kolokwia, prezentacje, projekty, zadania dodatkowe (w tym słuchanie) oraz ew. zadania kompensacyjne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
V. Evans, Upstream Upper-Intermediate, Express Publishing
V. Evans, Listening&Speaking Skills, Express Publishing
Wielki multimedialny słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN
Cambridge Dictionary Online:
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę