Nauki o organizacji (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. mgr Marek Pabich
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wprowadzenie uczestników w podstawowe pojęcia oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji
C2 - Ułatwienie zrozumienia mechanizmów funkcjonowania organizacji
Wymagania wstępne
W1 – Podstawowa znajomość problemów społecznych
W2 – Umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji społecznych, obywatelskich, zbiorowych aktorów życia publicznego, oraz zachodzących między nimi relacjach - K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, zachodzących między nimi relacji, przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod oraz analizowania i eksplikowania ich z punktu widzenia zmian i problemów społecznych - K_U01
2. Student posiada umiejętności prezentowania samodzielnych rozwiązań konkretnego problemu, własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją merytoryczną w kontekście wybranych perspektyw, stanowisk i poglądów teoretyczno-socjologicznych, kierując się przy tym zasadami etycznymi - K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności - K_K01
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Teorie organizacji, rodzaje i typy organizacji
2. Społeczna odpowiedzialność organizacji
3. Formy prawno – organizacyjne i własnościowe organizacji
4. Zasoby i majątek organizacji
5. Funkcje, procesy i architektura organizacji
6. Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami
7. Grupy interesów w organizacji
8. Wybrane modele współdziałania organizacji
9. Nowoczesne koncepcje organizacji
10. Elastyczność i innowacyjność organizacji
11. Organizacja w środowisku społecznym i przyrodniczym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych terminów odnoszących się do funkcjonowania organizacji
(U) - Student nie potrafi opisać podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizacji
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy odnoszące się do funkcjonowania organizacji
(U) - Student potrafi opisać wybrane mechanizmy funkcjonowania organizacji
(K) - Student potrafi zaprezentować samodzielne wystąpienie dotyczącego wybranego zagadnienia poruszanego w trakcie zajęć

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów odnoszące się do funkcjonowania organizacji
(U) - Student potrafi opisać i zanalizować większość omawianych na zajęciach mechanizmów funkcjonowania organizacji
(K) - Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje pomocne w analizowaniu wybranego zagadnienia omawianego podczas zajęć

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie omówione na zajęciach terminy odnoszące się do funkcjonowania organizacji
(U) - Student potrafi interpretować zjawiska zachodzące w obszarze organizacji w świetle omawianych teorii
(K) - Student potrafi weryfikować potoczne opinie na temat funkcjonowania organizacji w świetle nabytej na zajęciach wiedzy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Warszawa 2013.
R. Marciniak, Elementy nauki o organizacji. Podręcznik akademicki, Katowice 2009.
Literatura uzupełniająca:
S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Nauka o organizacji, Poznań 2009.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę