Stosunki gospodarcze UE-USA (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Sołkowicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania stosunków gospodarczych Unia Europejska - USA
C2- przedstawienie zasadniczych czynników rozwoju i mechanizmów ekonomicznych występujących we stosunkach UE - USA
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z ekonomii
W2 - student potrafi analizować wpływ czynników na gospodarkę, potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, poddaje krytyce stosowane sposoby oddziaływania na procesy gospodarcze.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych i humanistycznych
K_W03 Zna mechanizmy oraz modele współpracy we współczesnych stosunkach międzynarodowych
K_W04 Zna mechanizmy integracji gospodarczej, społecznej i politycznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi analizować podstawowe procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym
K_U02 Potrafi przewidywać tendencje w procesach integracji regionalnej oraz współpracy międzynarodowej
K_U04 Potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na rynku wewnętrznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
Metody dydaktyczne
Wykład z użyciem środków audiowizualnych (projektor multimedialny). Analiza przypadków. Możliwość aktywnego włączania się studentów w tok wykładu i podejmowanie dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
1. Konkurencja międzynarodowa
2. Efekty ekonomiczne funkcjonowania strefy wolnego handlu
3. Unia celna i instrumenty polityki handlowej
4. Deklaracja Transatlantycka i Nowa Agenda Transatlantycka
5. Problematyka migracji i mobilności
6. Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze
7. Transatlantycka Strefa Wolnego Handlu
8. Transatlantycka Rada Gospodarcza
9. Współpraca energetyczna
10. Rola USA i UE w gospodarce światowej
11. Spory handlowe UE - USA
12. USA w międzynarodowym układzie sił
13. Partnerstwo transatlantyckie - wnioski dla Polski
14. UE i USA we współpracy regionalnej
15. UE i USA we współpracy globalnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu stosunków UE - USA
(U) - Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy z zakresu stosunków UE - USA
(K) - Student nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu stosunków UE - USA
(U) - Student potrafi analizować niektóre problemy funkcjonowania stosunków UE - USA
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu stosunków UE - USA

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu stosunków UE - USA
(U)- Student potrafi zastosować podstawową wiedzę z zakresu stosunków UE- USA
(K)- Student zna sposoby określania priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu stosunków UE - USA
(U)- Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu stosunków UE - USA oraz potrafi przewidywać tendencje w procesach integracji regionalnej oraz współpracy międzynarodowej
(K)-Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określać priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Czarny E., Słok - Wódkowska M., Partnerstwo Transatlantyckie, PWE, Warszawa 2016
Rymarczyk J., Handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2017
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku, PWE, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin