Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie uwarunkowań rozwoju stosunków transatlantyckich w okresie pozimnowojennym.
C2 - uzyskanie umiejętności analizy relacji transatlantyckich z punktu widzenia teoretycznego.
C3 - zrozumienie znaczenia partnerstwa transatlantyckiego dla kształtowania się porządku międzynarodowego w okresie pozimnowojennym.
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw stosunków międzynarodowych i polityki międzynarodowej w XX i XXI wieku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych.
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych.
K_W07 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych.
K_U02 Absolwent potrafi zarządzać procesami związanymi z relacjami międzynarodowymi w administracji państwowej i samorządowej.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia w przestrzeni międzynarodowej, a także identyfikować ich przyczyny.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych.
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych.
Metody dydaktyczne
Wykład.
Treści programowe przedmiotu
1. Stosunki transatlantyckie w perspektywie teoretycznej
2. Rola instytucji w stosunkach transatlantyckich
3. Unia Europejska jako partner Stanów Zjednoczonych
4. Transformacja polityki zagranicznej USA
5. Strategie międzynarodowe: unilateralizm – multilateralizm
6. Zainicjowanie i rozwój stosunków transatlantyckich w okresie zimnej wojny
(a) 1945-1950: powstanie Sojuszu Atlantyckiego
(b) lata 50.: początki integracji europejskiej, powstanie Unii Zachodnioeuropejskiej
(c) lata 60.: przeciwstawne koncepcje współpracy transatlantyckiej – John F. Kennedy, Charles de Gaulle
(d) lata 70.: odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód
(e) lata 80.: nowa zimna wojna i jej znaczenie dla relacji transatlantyckich
7. Stosunki transatlantyckie po zakończeniu zimnej wojny
(a) redefinicja celów NATO
(b) rozwój integracji w ramach Unii Europejskiej; relacje Unia Europejska – USA
(c) partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny, obecność na wykładach (w przypadku studentów posiadających ITS obecność na poziomie 50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
J. M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza (red.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, s. 33-68, s. 85-106, s. 135-151, s. 167-184.
S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 187-211.
J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 157-191.
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 43-61, s. 147-166, s. 263-296.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin