Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Staszewski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-05-0500CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa międzynarodowego publicznego
i normami tego prawa współcześnie obowiązującego oraz niektórymi normami prawa państwowego, zwłaszcza prawa polskiego, które bezpośrednio „współdziałają” z prawem międzynarodowym
C2. wyjaśnienie specyfiki prawa międzynarodowego oraz zasad dotyczących tworzenia prawa międzynarodowego, jak również zapoznanie
z podmiotami uczestniczącymi w stosunkach międzynarodowych i ich rolą w obrocie międzynarodowym
C3. wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego; poznania i zrozumienia roli prawa międzynarodowego we współczesnym świecie
C4. wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej
Wymagania wstępne
podstawy prawa konstytucyjnego i z zakresu teorii państwa i prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K w kategorii kompetencji społecznych
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych,
K_K03 Absolwent potrafi zarządzać różnymi procesami w administracji państwowej, samorządowej i międzynarodowej.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy

K_U w kategorii umiejętności
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych
K_U02 Absolwent potrafi zarządzać procesami związanymi z relacjami międzynarodowymi w administracji państwowej, samorządowej międzynarodowej.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy
K_U05 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące relacji międzynarodowych
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia w przestrzeni międzynarodowej, a także identyfikować ich przyczyny.
K_U08 Absolwent zna, potrafi analizować oraz stosować procedury i przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego
K_U09 Absolwent umie pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje

K_W w kategorii wiedzy
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych
K_W04 Absolwent posiada podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych oraz ich wzajemnych relacjach.
K_W06 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych, instytucji międzynarodowych
K_W07 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw,
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja
Oglądowe: tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
Zajęcia organizacyjne (2 godz.)
Zagadnienia wstępne: pojęcie, cechy, systematyka prawa międzynarodowego (2 godz.)
Rozwój historyczny prawa międzynarodowego (4 godz.)
Źródła prawa międzynarodowego (2 godz.)
Prawo traktów, kolokwium z prawa traktatów (10 godz.)
Podmiotowość w prawie międzynarodowym: pojęcie państwa, sposoby powstania i upadku państw, uznanie państwa i uznanie rządu, sukcesja państw, odpowiedzialność międzynarodowa państw, pozostałe podmioty prawa międzynarodowego: Stolica Apostolska, Zakon Maltański, organizacje międzynarodowe, podmioty nietrwałe (6 godz.)
Terytorium w prawie międzynarodowym – zwierzchnictwo terytorialne i jego ograniczenia, sposoby nabycia i utraty terytorium, granice państw (2 godz.)
Prawo morza (6 godz.)
Inne terytoria: przestrzeń powietrzna i kosmiczna, rzeki międzynarodowe, terytoria polarne, kolokwium z zagadnień terytorialnych (4 godz.)
Ludność w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, uchodźcy, azyl, ekstradycja, (4 godz.)
Prawa człowieka, odpowiedzialność jednostek w prawie międzynarodowym (4 godz.)
Prawo dyplomatyczne i konsularne (4 godz.)
Organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ONZ (2 godz.)
Rozwiązywanie sporów międzynarodowych, sądownictwo międzynarodowe (2 godz.)
Prawo przeciwwojenne i konfliktów zbrojnych (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) nie ma wiedzy dotyczącej struktury organów państwowych, nie posiada wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego
(U) nie potrafi posługiwać się terminologią prawnomiędzynarodową, nie potrafi pozyskiwać samodzielnie źródeł tego prawa
(K) nie ma świadomości swojej wiedzy i nie dokonuje samooceny własnych kompetencji

Ocena dostateczna
(W) ma podstawową wiedzę dotyczącą struktury organów państwowych, posiada wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego
(U) potrafi posługiwać się podstawową terminologią prawnomiędzynarodową, potrafi pozyskiwać samodzielnie źródła tego prawa
(K) ma świadomość swojej wiedzy i dokonuje samooceny własnych kompetencji

Ocena dobra
(W) ma w większości wiedzę dotyczącą struktury organów państwowych, posiada w większości wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego
(U) potrafi posługiwać się w większości terminologią prawnomiędzynarodową, potrafi pozyskiwać samodzielnie źródła tego prawa
(K) ma świadomość swojej wiedzy i dokonuje samooceny własnych kompetencji


Ocena bardzo dobra
(W) ma całą wymaganą wiedzę dotyczącą struktury organów państwowych, posiada w pełni wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego
(U) potrafi posługiwać się terminologią prawnomiędzynarodową, potrafi pozyskiwać samodzielnie źródła tego prawa
(K) ma świadomość swojej wiedzy i dokonuje samooceny własnych kompetencji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014.
Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008.
uzupełniająca:
Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2007.
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007
red. Horodyński Jakub, Prawo międzynarodowe publiczne. Repetytorium, Warszawa 2008.
red. Menkes J., Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne, z. 1, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę