Wybrane zagadnienia z logistyki (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Stolarska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Nabycie wiedzy z obszaru funkcjonowania systemów i dystrybucji.
C2. Nabycie umiejętności definiowania podstawowych problemów i zadań występujących w obszarze logistyki.
Wymagania wstępne
Ma podstawową wiedzę z zakresu marketingu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-01 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu logistyki, takie jak: kanał dystrybucji, strategie dystrybucji, logistyczna obsługa klienta K-W03,
W-02 Potrafi definiować takie pojęcia jak ECR, DRP, CRM K-W03, KW08
UMIEJĘTNOŚCI
U-01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł K-U03
U-02 Potrafi przygotować i omówić prezentację multimedialną na temat związany z logistyką K-U07, KU08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie K-K02
K02 - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań i problemów K-K01, K-K02
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja dydaktyczna, zadania rozwiązywane indywidualnie lub zespołowo, praca z tekstem, prezentacje multimedialne, case study.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie, omówienie ogólnych zagadnień związanych z logistyką.
2. Definicje logistyki. Cele i funkcje logistyki. Zadania logistyki.
3. Kanał dystrybucji. Długość i szerokość kanału dystrybucji. Rodzaje kanałów dystrybucji. Miejsce dystrybucji w marketingu. Strategie wykorzystywane w logistyce dystrybucji (intensywna, selektywna i wyłączna). Przykłady zastosowanych strategii dystrybucji.
4. Pośrednicy w kanale dystrybucji: rodzaje i ich funkcje. Kształtowanie się relacji producent-detalista w łańcuchu dostaw. Zmiany w zakresie dystrybucji dóbr zachodzące na przełomie ostatnich dziesięcioleci.
5. Formy sprzedaży pozasklepowej, z szczególnym uwzględnieniem roli Internetu.
6. Franchising jako forma dystrybucji produktów.
7. Automatyczna identyfikacja dla celów fizycznej dystrybucji produktów.
8. Funkcjonalny i fazowy podział logistyki. Omówienie podstawowych czynności logistycznych: transport, magazynowanie, pakowanie, dystrybucja, cros-docking, spedycja, ubezpieczenia, wybór dostawcy. Przedmiot i zadania logistyki fazy zaopatrzenia. Przedmiot i zadania logistyki fazy produkcji. Przedmiot i zadania logistyki fazy dystrybucji. Logistyczna obsługa klienta a dystrybucja fizyczna towarów.
9. System wsparcia logistycznego i jego komponenty. System logistyczny a proces logistyczny. Przesłanki i kryteria klasyfikacji systemów logistycznych. Cykl życia systemu logistycznego. Podstawowe etapy projektowania, budowy eksploatacji i utylizacji systemów logistycznych. Rozkład skumulowanych kosztów systemu logistycznego. Fazy cyklu życia systemu logistycznego. Koszty całkowite systemu logistycznego. Podstawy badania efektywności systemów logistycznych.
10. Kanały i centra logistyczne. Kanał logistyczny a proces/łańcuch logistyczny. Rodzaje kanałów logistycznych, Istota centrum logistycznego. Potoczne rozumienie centrum logistycznego. Centrum logistyczne a centrum dystrybucyjne. Rodzaje centrów logistycznych. Funkcje logistyczne realizowane w centrach logistycznych. Stan rozwoju centrów logistycznych w Polsce i na świecie - przykłady.
11. Prognozowanie a dystrybucja - cele prognozowania, klasyfikacja prognoz, błędy w prognozowaniu. Koncepcje wspomagające logistyczną obsługę klienta: CRM, ECR, DRP. Koszty w logistyce.
12. Outsourcing usług logistycznych w ramach logistyki - cele, przyczyny, korzyści.
13. Wybrane dziedzinowe obszary zastosowania logistyki. Logistyka miejska, logistyka imprez kulturalnych i sportowych. Logistyka globalna, międzynarodowa. Logistyka recyklingu.
14. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie logistyczne. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie i regionie. Przedmiot i funkcje zarządzania logistycznego w strategiach firm. Przedmiot i zadania zarządzania logistyką. Struktura i zadania służby logistycznej w przedsiębiorstwie. Wpływ struktury logistycznej na efektywność logistyki i przebieg procesów produkcyjnych. Horyzontalna organizacja i zarządzanie logistyką. Znaczenie procesowej organizacji logistyki w przedsiębiorstwie.
15. Zaliczenie na ocenę.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2-Student nie rozróżnia podstawowych zagadnień z logistyki, nie rozróżnia elementów struktury otoczenia marketingowego, nie rozróżnia metod postępowania konsumentów na rynku.
3-Student rozróżnia podstawowe zagadnienia z logistyki, rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego, ale z błędami, słabo rozróżnia metody postępowania konsumentów na rynku.
4-Objaśnia podstawowe zagadnienia z logistyki z drobnymi nieścisłościami, prawidłowo rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego, objaśnia metody postępowania konsumentów na rynku, ale z błędami.
5-Bardzo dobrze objaśnia podstawowe zagadnienia z logistyki, bardzo dobrze rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego, bardzo dobrze objaśnia metody postępowania konsumentów na rynku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Logistyka, red: Gołembska Elżbieta, Wyd. Beck, 2012
Współczesna logistyka wybrane aspekty, red. Nyszk Wojciech, Wyd. Akademia Obrony Narodowej , 2013
Blaik Piotr, Bruska Anna, Kauf Sabina, Matwiejczuk Rafał Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013
Nowoczesna logistyka, Paul R. Murphy Jr., Donald F. Wood, Wydawca: Onepress, 2011
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę