Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0503SEM0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie i przygotowanie studenta do badań i analiz problemów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i opieki nad dzieckiem -.
C2 – samodzielne sprecyzowanie przez studenta własnych zainteresowań naukowych i przygotowanie do napisania pracy magisterskiej
C3 – Opanowanie przez studenta techniki konstruowania struktury i reguł pisania pracy magisterskiej i przygotowanie do krytycznej lektury tekstów z zakresu pedagogiki oraz krytycznej analizy i oceny własnej pracy.
C4 - Pisanie pracy magisterskiej oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania i prezentacji ważnych problemów społecznych.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza w zakresie pedagogiki, teorii i historii wychowania, metodyki pracy umysłowej.
W2 - znajomość zagadnień z zakresu: metodologii badań pedagogicznych, pedagogiki przedszkolnej, teoretycznych podstaw procesu wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.
W3 – gotowość i umiejętność wykorzystywania wiedzy do realizacji badań pedagogicznych oraz własnej refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - K_W01
2. Student ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody - K_W12
3. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego w zasady i normy etyczne zawodu pedagoga - K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) - K_U04
2. Student potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin - K_U06
3. Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne z odniesieniami do tradycji nauczania Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i jest świadomy własnej za nie odpowiedzialności - K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej - K_K05.
Metody dydaktyczne
Seminarium – praca z całą grupą i indywidualna, dyskusja dydaktyczna, metoda dialogowa, praca z programem i dokumentem. Aktywność własna studentów: prezentacja własnych założeń i wyników poszukiwań badawczych – prezentacja tematu swej pracy i doboru literatury, prezentacja projektu struktury pracy, dyskutowanie kwestii metodologicznych, prezentacje cząstkowych wyników badań własnych, analiza i prezentacja problemu w świetle dobranej literatury oraz elementów i planowanego przebiegu procesu badań własnych – dyskusja seminaryjna; konsultacje indywidualne z promotorem.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z zasadami przygotowania prac magisterskich w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II
2. Standardy pracy dyplomowej – wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie.
3. Metody, techniki i organizacja badań pedagogicznych, podstawowe elementy procesu badawczego.
4. Etapy i fazy pedagogicznej pracy naukowej, proces przygotowywania pracy magisterskiej – ustalenie harmonogramu.
5. Wybór obszaru tematycznego i sprecyzowanie tematu pracy, formułowanie celu pracy i celu badań, rozwijanie i uzupełnianie problemów i hipotez badawczych.
6. Zrozumienie głównych teorii i pojęć związanych z wybranymi problemami i zagadnieniami - wybór literatury przedmiotu dotyczącej wybranych zagadnień i problemów, prezentacja wybranych narzędzi i technik badawczych, projekty własnych badań.
7. Analiza i prezentacja problemu, prezentacja redakcji teoretycznej i metodologicznej części pracy.
8. Pisanie pracy jako tekstu naukowego będącego wyrazem dociekań nowych studenta.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
Nie obecność na seminarium, niewywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części pracy
Zaliczenie
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części pracy; opracowanie pracy na poziomie bardzo dobrym - spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych pracom magisterskim, wykazanie się samodzielnością w kolejnych etapach pracy badawczej, rzetelność pracy na poziomie merytorycznym i formalnym, obecność na seminarium i aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.
Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2001.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2010.
Pilch. T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
Węglińska M., Jak pisać prace magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2007.
Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 2000.
Literatura dostosowana do podejmowanej przez studentów problematyki prac dyplomowych.

Literatura uzupełniająca:
Babbie E., Badania naukowe w praktyce, Warszawa 2005.
Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, Poznań 2006.
Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2005.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem