Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Nucińska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500WAR0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - utrwalenie podstawowych pojęć i definicji związanych z przedmiotem
C2 - nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania metod i technik rachunkowości zarządczej
C3 - kształtowanie u studentów postawy do systematycznej i uczciwej pracy oraz dalszego doskonalenia (etyka zawodowa)
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw rachunkowości
W2 - znajomość zasad i technik rachunkowości finansowej
W3 - umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych
W4 - umiejętność korzystania z platformy Moodle
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji;
K_W10 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych;
K_U05 potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej;
K_U06 posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej;
K_U07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności;
K_K04 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania.
Metody dydaktyczne
Utrwalenie pojęć i definicji podczas dyskusji;
Analiza przypadków;
Samodzielne rozwiązywanie zadań;
Praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej. Koszty - definicja, klasyfikacje, ujęcie księgowe;
2. Rachunek kosztów - istota i rodzaje. Etapy rachunku kosztów (ewidencja, rozliczanie, kalkulacja, sprawozdawczość, analiza, kontrola, decyzje). Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - zadanie;
3. Rozliczanie kosztów - w czasie, działalności pomocniczej;
4. Kalkulacja kosztów według metody podziałowej: prostej i ze współczynnikami;
5. Kalkulacja kosztów według metody: fazowej, odjemnej i doliczeniowej;
6. Kolokwium;
7. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - założenia, przykłady i zadania;
8. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - zadania;
9. Analiza progu rentowności - zadania;
10. Rachunek kosztów standardowych i kosztów działań (ABC) - założenia, przykłady i zadania; Analiza kosztów przedsiębiorstwa;
11. Kolokwium;
12. Decyzje cenowe. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne;
13. Budżetowanie jako metoda zarządzania. Analiza odchyleń;
14. Podsumowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na poszczególne oceny:

2,0
* student nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0

3,0
* student systematycznie uczestniczy w zajęciach (max. 2 nb nieusprawiedliwione)
* student jest przygotowany do zajęć w zakresie określonym przez prowadzącego
* student zaliczył oba kolokwia i uzyskał średnio 60% punktów możliwych do zdobycia
* w czasie zajęć student z pomocą prowadzącego potrafi rozwiązać zadania dotyczące omawianych zagadnień

3,5
* student systematycznie uczestniczy w zajęciach (max. 2 nb nieusprawiedliwione)
* student jest przygotowany do zajęć w zakresie określonym przez prowadzącego
* student zaliczył oba kolokwia i uzyskał średnio 70% punktów możliwych do zdobycia
* w czasie zajęć student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania dotyczące omawianych zagadnień korzystając ze wskazówek prowadzącego

4,0
* student systematycznie uczestniczy w zajęciach (max. 1 nb nieusprawiedliwiona)
* student jest przygotowany do zajęć w zakresie określonym przez prowadzącego
* student zaliczył oba kolokwia i uzyskał średnio 80% punktów możliwych do zdobycia
* w czasie zajęć student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania dotyczące omawianych zagadnień

4,5
* student systematycznie uczestniczy w zajęciach (max. 1 nb nieusprawiedliwiona)
* student jest przygotowany do zajęć w zakresie określonym przez prowadzącego
* student zaliczył oba kolokwia i uzyskał średnio 90% punktów możliwych do zdobycia
* w czasie zajęć student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania dotyczące omawianych zagadnień, wytłumaczyć sposób rozwiązania i zinterpretować wyniki

5,0
* student spełnia kryteria dla oceny 4,5 oraz
* student przygotował w arkuszu kalkulacyjnym analizę kosztów spółki giełdowej za lata 2014-2016 i potrafi przedstawić źródła danych do poszczególnych obliczeń (zakres analizy określony przez prowadzącego)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014
2. S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, T. 1, Wydawnictwo \"Dom Organizatora\", Toruń 2012
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 t.j. z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca:
1. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. 2 (dodruk), PWN, Warszawa 2012
2. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017
3. R. Kowalak (red.), Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania, PWE, Warszawa 2013
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę