Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie podstawowych pojęć z zakresu stosunków międzynarodowych.
C2 - uzyskanie umiejętności analizy procesów międzynarodowych z punktu widzenia teoretycznego.
C3 - zrozumienie mechanizmów rozwoju współczesnych stosunków międzynarodowych.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość polityki międzynarodowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych.
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych.
K_W07 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych.
K_U02 Absolwent potrafi zarządzać procesami związanymi z relacjami międzynarodowymi w administracji państwowej i samorządowej.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia w przestrzeni międzynarodowej, a także identyfikować ich przyczyny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych.
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych.
Metody dydaktyczne
Wykład.
Treści programowe przedmiotu
1. Definicja, zakres i istota stosunków międzynarodowych.
2. Stosunki międzynarodowe jako sfera aktywności społecznej.
3. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa (nauka o stosunkach międzynarodowych) – powstanie i rozwój.
4. Uczestnicy stosunków międzynarodowych:
- państwa;
- narody;
- organizacje międzynarodowe;
- grupy transnarodowe;
- grupy subpaństwowe;
- jednostki (?).
5. Wizje rzeczywistości międzynarodowej:
- wizja realistyczna;
- wizja liberalna;
- wizja transnarodowa;
- współczesne podejścia teoretyczne.
6. Historia międzynarodowa 1900-2014.
7. Polityka zagraniczna państwa.
8. Organizacja Narodów Zjednoczonych: geneza, cele, organy, działalność.
9. Metody pokojowego rozwiązywania sporów w ramach ONZ
10. ONZ a zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego:
(a) koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego;
(b) operacje pokojowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny (wykłady + literatura obowiązkowa), obecność na wykładach (w przypadku studentów posiadających ITS obecność na poziomie 50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 1-68.
2. M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 65-118, s. 139-165.
3. J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008: s. 108-191, s. 499-522.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin