Informatyka w ekonomii (laboratorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Paweł Janulewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500LAB0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie zakresu możliwości wykorzystania Excela w pracy zawodowej ekonomisty.
C2 Zaprezentowanie szerokiego spektrum możliwości rozwiązywania problemów ekonomicznych za pomocą Excela
C3 Nabycie umiejętności analizowania i interpretowania danych w arkuszu kalkulacyjnym.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student:
1. Zna zasady tworzenia złożonych formuł analitycznych w oparciu o formuły użytkownika oraz formuły wbudowane w system, w zakresie przetwarzania danych tekstowych oraz numerycznych, uwzględniając zasady adresowania komórek.
2. Zna i rozumie zasady wizualizacji danych, zwłaszcza w kontekście właściwego doboru sposobu wizualizacji do charakteru danych oraz pożądanego efektu
3. Zna podstawy raportowania danych, w oparciu o tradycyjne konwencje wykorzystywane w raportach.
4. Zna i rozumie podstawy procesów edycyjnych, wykorzystywanych na potrzeby podsumowania analiz biznesowych.

UMIEJĘTNOŚCI - student:
1. Umie samodzielnie tworzyć złożone formuły przetwarzające dane numeryczne oraz tekstowe.
2. Potrafi samodzielnie raportować dane zgodnie z tradycyjnymi formami raportowania, z uwzględnieniem koniecznego przygotowania danych.
3. Umie formalizować proces analityczny pod kątem przygotowania formularzy, uwzględniając kontekst komunikacyjny z użytkownikiem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student:
1. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej wykorzystania technologii analitycznych, uwzględniając ich różnorodność i ograniczenia.
2. Jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia własnych kompetencji wynikającej z rozwoju technologii informatycznych.
3. Wykazuje aktywność w zakresie dokształcania zawodowego oraz doskonalenia umiejętności umożliwiających wykorzystanie technologii informatycznych do samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w procesie analitycznym.
Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, projektu, dyskusja, pokaz, warsztat praktyczny.
Treści programowe przedmiotu
1. Edycja zawartości komórek w Excelu.
2. Podstawowe funkcje w Excelu – możliwości praktycznego zastosowania – pokaz i warsztat praktyczny.
3. Funkcje złożone.
4. Łączenie arkuszy i skoroszytów.
5. Funkcje operujące na tekście (wyszukiwanie. zamiana oraz unifikacja danych).
6. Importowanie oraz eksportowanie danych z Excela do innych aplikacji.
7. Arkusz kalkulacyjny jako baza danych.
8. Tworzenie dynamicznych raportów za pomocą sum pośrednich oraz tabel przestawnych.
9. Zaawansowana korespondencja seryjna (automatyzacja pracy biurowej).
10. Klauzule warunkowe oraz funkcje wyszukiwania i adresu.
11. Funkcje finansowe (obliczanie rat kredytu. oprocentowania. liczby rat. struktury raty itp.)
12. Elementy algebry. Operacje na macierzach.
13. Podstawowe funkcje statystyczne oraz ich praktyczna implementacja.
14. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspomagające sprawozdawczość finansową.
15. Arkusz kalkulacyjny jako element projektu.
(średnio dwie jednostki dydaktyczne na jeden temat)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie dwóch kolokwiów praktycznych (75% oceny końcowej) oraz aktywność na zajęciach (25% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Przede wszystkim materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego - ćwiczenia praktyczne na udostępnianym studentom materiałach.

Literatura uzupełniająca:
J. Walkenbach, Excel 2013 PL. Biblia, Helion 2013 oraz wydania wcześniejsze i późniejsze.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę