Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 0/0
Kod ECTS:00000-05-0500SEM0000
Cele przedmiotu
C1 - Uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego.
C2 – Kształtowanie postawy otwartości na problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w globalnym świecie.
C3 - Napisanie i przyjęcie kompletnej pracy dyplomowej spełniającej wymogi formalne i merytoryczne.
C4 - Obrona pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
W1 - Systematyczne uczestnictwo w seminarium dyplomowym.
W2 - Aktywne uczestnictwo w seminarium dyplomowym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1W - Student posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego (K_W11_12).
2W - Zna zasady pisania pracy dyplomowej (K_W12_12).
3W - Potrafi wykorzystać w pracy własne badania z zakresu problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego (K_W02_12).

UMIEJĘTNOŚCI
1U - Student potrafi przedstawić swoje zainteresowania w postaci odpowiednio sformułowanego problemu badawczego i koncepcji pracy oraz zrealizować je w postaci pracy licencjackiej (K_U01_12).
2U - Potrafi formułować cel pracy i hipotezy badawcze, analizować i interpretować wyniki badań empirycznych, korzystać ze źródeł literaturowych, sporządzać przypisy bibliograficzne i przygotowywać odpowiednie tabele i wykresy(K_K03_12).
3U - Umie napisać i obronić napisaną pracę dyplomową (K_K01_12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1K - Student wykazuje się odpowiedzialnością, uczciwością i rzetelnością przy pisaniu pracy, właściwie korzysta z literatury przedmiotu (odróżnia cytowania od plagiatu) (K_K06_12).
2K - Przestrzega praw autorskich. Jest świadomy prawnej ochrony własności intelektualnej (K_K06_12).
3K - Jest otwarty na bieżące problemy rozwoju lokalnego i regionalnego (K_K01_12).
Metody dydaktyczne
Pisanie pracy dyplomowej na wybrany temat. Indywidualne konsultacje z promotorem i prezentacja kolejnych etapów pracy. Studia literaturowe przedmiotu: książek, czasopism, aktów prawnych, strategii i programów rozwoju lokalnego i regionalnego, stron internetowych, badań empirycznych. Dyskusja problemów. Konsultacje.
Treści programowe przedmiotu
(1) Ustalenie tematu pracy dyplomowej - wybranego przez studentów i uzgodnionego z promotorem.
(2) Przygotowanie koncepcji pracy.
(3) Formalne pisanie pracy licencjackiej (struktura pracy, literatura i materiały źródłowe, formułowanie przypisów literaturowych, sporządzanie tabel i rysunków, formatowanie tekstu).
(4) Merytoryczne pisanie pracy licencjackiej (zgodność treści pracy z tytułem, formułowanie celów i hipotez badawczych, metody badawcze, teoretyczna i empiryczna część pracy, wstęp pracy, formułowanie wniosków końcowych, spis literatury, poprawność językowa – stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna)
(5) Przestrzeganie praw autorskich.
(6) Systematyczne przedstawianie napisanych fragmentów pracy.
(7) Terminowe złożenie kompletnej pracy dyplomowej.
(8) Przyjęcie i dopuszczenie pracy do obrony.
(9) Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
(10) Obrona pracy dyplomowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania:
Terminowe napisanie kompletnej pracy dyplomowej.

Ocena 2
- w zakresie wiedzy - nie posiada dostatecznej wiedzy z przygotowania pracy dyplomowej,
- w zakresie umiejętności - nie jest dostatecznie aktywny na zajęciach i nie potrafi przedstawić swojego przygotowania w formie pisemnej,
- w zakresie kompetencji społecznych - student nie wywiązuje się dostatecznie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i nie wykazuje potrzeby podnoszenia poziomu swojego kształcenia.
Ocena 3
- w zakresie wiedzy - posiada dostateczną wiedzę z przygotowania pracy dyplomowej,
- w zakresie umiejętności - jest mało aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dostateczny,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dostatecznym.
Ocena 4
- w zakresie wiedzy - posiada dobra wiedzę z przygotowania pracy dyplomowej,
- w zakresie umiejętności - jest aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dobrym.
Ocena 5
- w zakresie wiedzy - posiada bardzo dobra wiedzę z przygotowania pracy dyplomowej,
- w zakresie umiejętności - jest bardzo aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób bardzo dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu bardzo dobrym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
[1] Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007;
[2] Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2005;
[3] Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;
[4] Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006;
[5] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
[1] Aktualna bibliografia adekwatna do tematu pracy wybranego przez studentów (min. 20 pozycji).
[2] Aktualne i adekwatne do tematu pracy dyplomowej dokumenty strategii i programów rozwoju lokalnego i regionalnego
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę