Konkurencyjność we współczesnej gospodarce (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Rubaj
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem konwersatorium jest prezentacja w formie problemowej i dyskusyjnej podstawowych zagadnień dotyczących konkurencyjności gospodarek. Zajęcia obejmują omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów konkurencyjności w wymiarze makro i mikroekonomicznym. Dodatkowym celem zajęć jest wspólna analiza czynników międzynarodowej konkurencyjności gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem jej innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych technologii. Szczegółowe cele zajęć są następujące:
1. Definicja i właściwa interpretacja pojęcia konkurencyjność gospodarki.
2. Analiza najważniejszych wskaźników ekonomicznych odnoszących się do pomiaru konkurencyjności.
3. Prezentacja i dyskusja na temat kluczowych czynników konkurencyjności kraju
4. Określenie roli i znaczenia konkurencyjności w polityce gospodarczej kraju
5. Przykłady międzynarodowych rankingów konkurencyjności
6. Prezentacja i omówienie celu i znaczenia międzynarodowych ratingów wiarygodności finansowej
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu makro i mikroekonomii. Zdolność interpretacji podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz powiązywania ich z procesami zachodzącymi w gospodarce.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W04_12 zna i rozumie podstawy oraz specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz: gospodarki jako całości, jej podmiotowych składowych, rynków i zachowań rynkowych
K_W01_12 Ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
K_W11_12 zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza determinujące handel międzynarodowy, procesy integracyjne oraz międzynarodowe rynki finansowe

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U01_12 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej oraz posiada umiejętność prezentacji - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - wyników takich analiz
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)
K_U08_12 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczejpotrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K05_12 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości
K_K06_12 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
Metody dydaktyczne
1. Multimedialna prezentacja informacji dotyczących tematu konkurencyjności gospodarki
2. Przygotowanie autorskich wystąpień dotyczących międzynarodowej konkurencyjności gospodarek
3. Dyskusja na temat współczesnych problemów i czynników determinujących międzynarodową konkurencyjność gospodarki.
4.Wspólna analiza stron internetowych wybranych agencji rankingowych i ratingowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Konkurencyjność - teoretyczny wymiar pojęcia (definicja i zagadnienia wstępne)
2. Wybrane miary i sposoby porównywania konkurencyjności współczesnych gospodarek
3. Kluczowe czynniki wpływające na konkurencyjność narodowych gospodarek
4. Międzynarodowe rankingi konkurencyjności konkurencyjności.
5. Międzynarodowe ratingi konkurencyjności - wiarygodność finansowa gospodarek
6. Wskaźniki aktywności gospodarczej
7. Gospodarka oparta na wiedzy - definicje i praktyczny wymiar
8. Konkurencyjność przedsiębiorstw - aspekty międzynarodowe i sektorowe
9. Konkurencyjność w biznesie - case study
10. Podsumowanie zajęć i prezentacja najważniejszych wniosków
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny wiedzy:
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna podstawowych wymaganych zagadnień z zakresu konkurencyjności współczesnej gospodarki
(U) – Student nie potrafi analizować problemów i formułować rozwiązań dotyczących konkurencyjności gospodarek i podmiotów gospodarczych
(K) – Student nie potrafi określać priorytetów do realizacji zadań oraz nie uświadamia sobie konieczności rozwiązywania problemów z zakresu konkurencyjności gospodarczej

Ocena dostateczna
(W) – Student posiada podstawową wiedzę z podstaw współczesnej konkurencyjności gospodarczej
(U) – Student w niewielkim stopniu potrafi analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące konkurencyjności we współczesnej gospodarce i w niewielkim zakresie posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi w tym obszarze
(K) – Student w niewielkim stopniu potrafi określać priorytety do realizacji zadań i w niewielkim stopniu uświadamia sobie konieczność rozwiązywania problemów z zakresu konkurencyjności gospodarek

Ocena dobra
(W) – Student dobrze opanował wiedzę z podstaw współczesnej konkurencyjności gospodarczej
(U) Student potrafi dobrze analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące współczesnej konkurencyjności gospodarek i poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi w tym zakresie
(K) – Student potrafi dobrze określać priorytety do realizacji zadań i jest świadomy konieczności rozwiązywania problemów z zakresu konkurencyjności gospodarek

Ocena bardzo dobra
(W) – Student biegle opanował wiedzę z zakresu współczesnej konkurencyjności gospodarek
(U) Student potrafi doskonale i twórczo analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące współczesnej konkurencyjności gospodarek i biegle posługuje się szczegółowymi pojęciami ekonomicznymi w tym zakresie
(K) – Student potrafi doskonale określać priorytety do realizacji zadań i jest szczególnie wrażliwy na konieczność rozwiązywania problemów z zakresu współczesnej konkurencyjności gospodarek

Sposoby weryfikacji wiedzy:
1. Obecność na zajęciach
2. Aktywny udział w dyskusjach w ramach konwersatorium
3. Przygotowanie własnego wystąpienia na temat wybranego problemu
4. Prezentacja indywidualnie przygotowanych wiadomości podczas zajęć
5. Przygotowanie pisemnej wypowiedzi na jeden z wybranych problemów podczas zajęć
6. Indywidualna ocena prowadzącego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Misala Józef, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
2. Polska Raport o Konkurencyjnośc 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,Warszawa 2017
3.Bieńkowski Wojciech (red.) Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010
4. The Global Competitiveness Report 2016–2017, World Economic Forum Geneva, Switzerland 2016
5. Human Development Report 2016, United Nations Development Programme New York, NY, USA 2016
6. Poniatowska-Jaksch, Sobiecki Roman, Konkurencyjność przedsiębiorstw - aspekty międzynarodowe i sektorowe, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:
1.Borowski Jerzy, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008
2.Daszkiewicz Nelly, Konkurencyjność - poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
3.Kaszuba Krzysztof (red.) Konkurencyjność w handlu międzynarodowym - czynniki i uwarunkowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008
4.Marciniak Stefan, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010
5.Tusińska Magdalena, Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014
6.Lech Aleksandra, Starosta Anna, Konkurencyjność w procesie globalizacji gospodarki, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
7.Misala Józef, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005
8.Sporek Tadeusz, Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015
9.Wydymus Stanisław (red.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność Polski, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2012
10 Zielińska-Głebocka Anna, Współczesna gospodarka światowa. Przyczyny, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Strony internetowe:
https://www.weforum.org
https://www.imd.org
www.bankier.pl
www.money.pl
www.onet.biznes.pl
www.bloomberg.com
www.bbc.com
www.cnn.com
www.foreignpolicy.com
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę