Finanse lokalne (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest uzupełnienie i pogłębienie wybranych efektów kształcenie w zakresie:
C1 wiedzy: K_W02,K_W03, K_W05
C2 umiejętności: K_U01, K_U02, K_U07, K_U08
C3 kompetencji społecznych: K-K01, K_K02
Wymagania wstępne
1. Podstawowe wiadomości w zakresie finansów
2.Podstawowe wiadomości w zakresie podziału administracyjnego Polski
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student po zakończeniu przedmiotu:
K_W03 zna i definiuje podstawowe pojęcia
K_W02 posiada znajomość genezy, uwarunkowań i zasad gospodarowania w JST
K_W05 zna podstawy prawne funkcjonowania JST, sposób ich organizacji system finansowy
UMIEJĘTNOŚCI
student po zakończeniu przedmiotu:
K_U01 umie powiązać budżet jednostki samorządowej z różnymi obszarami jej działalności, zaprezentować swoje obserwacje
K_U02 umie analizować budżet i pozostałe elementy gospodarki finansowej JST
K_U07 potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę
K_U08 potrafi współpracować w zespole
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student po zakończeniu przedmiotu:
K_K01 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i konieczności jej dalszego uzupełniania
K_K02 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole
Metody dydaktyczne
Wykład z zastosowaniem przekazu multimedialnego, część czasu poświęcona na wymianę poglądów ze słuchaczami, pytania i odpowiedzi
Treści programowe przedmiotu
1. Istota samorządu terytorialnego - modele i organizacja samorządu w Polsce
2. Cechy i zakres zadań jednostek samorządu lokalnego w Polsce
3. Budżet i procedura budżetowa w JST
4. System finansowania zadań JST
5. Podatki lokalne
6. Kiedy w Polsce podatek ad valorem?
7. Opłaty lokalne
8. Dochody z majątku komunalnego
9. Transfery z budżetu państwa
10. Finansowanie zwrotne i limity zadłużenia JST
11. Środki z UE jako źródła finansowania zadań JST
12. Wieloletnia prognoza finansowa JST
13. Analiza finansowa i ocena gospodarki finansowej JST
14. Budżet obywatelski i fundusze sołeckie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o egzamin pisemny.
a) Na ocenę 5 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: kompletna i uporządkowania znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu
w zakresie umiejętności: analiza i ocena budżetu jednostki samorządowej
w zakresie kompetencji społecznych: propozycja lepszych rozwiązań finansowych
b) Na ocenę 4 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: znajomość zagadnień ujętych w programie
w zakresie umiejętności: analiza i ocena budżetu
w zakresie kompetencji społecznych: brak
c) Na ocenę 3 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: niepełna i nieuporządkowana wiedza w danym przedmiocie
w zakresie umiejętności: brak
w zakresie kompetencji społecznych: brak
Ocena niedostateczna występuje w przypadku braku wiedzy w danym przedmiocie, umiejętności i kompetencji społecznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje , procesy., PWN, Warszawa 2007.
2. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:
1. J. Gliniecka, E.Juchniewicz, A. Drywa, Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016.
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.
5. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin