System podatkowy w Polsce (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Pomorski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie ogólnych założeń polityki podatkowej w Polsce
C2. Przedstawienie struktury systemu podatkowego w Polsce
C3. Omówienie głównych zasad opodatkowania dochodu, majątku i obrotu gospodarczego
C4. Ćwiczenie obliczeń podatkowych
Wymagania wstępne
Elementarna wiedza na temat prawoznawstwa ( tworzenie prawa w Polsce, źródła prawa)
Wskazane zdobycie podstaw wiedzy z zakresu finansów publicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Studenci znają terminologię prawa podatkowego
K_W04 Studenci znają źródła prawa podatkowego
K_W08 Studenci znają instytucje prawa podatkowego K_W12 Studenci znają procedury prawa podatkowego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Studenci potrafią wykorzystać wiedzę dla interpretacji zjawisk finansowych i podatkowych
K_U03 Studenci potrafią dokonać obliczeń podatkowych
K_U06 Studenci potrafią analizować przyczyny i skutki określonych norm prawnych i procesów gospodarczych dotyczących prawa podatkowego
K_U07 Studenci potrafią wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z prawem podatkowym

KOMPETENCJE (POSTAWY SPOŁECZNE)
K_K01 Studenci mają świadomość ustawicznej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności
K_K02 Studenci są zdolni pracować w zespole
K_K07 Studenci potrafią właściwie organizować czas przeznaczony na przygotowanie do kolokwiów i egzaminów
Metody dydaktyczne
Wykład kursowy z multimedialną prezentacją slajdów.
Praca w zespole
Studium przypadku
Analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
1. Teoria podatków
2. Konstrukcja polskiego systemu podatkowego
3. Główne założenia polskiej polityki podatkowej
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5. Podatki pośrednie
6. Podatki majątkowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin testowy z kazusem rozliczeniowym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. G. Szczodrowski - Polski system podatkowy, Warszawa 2007
2. R. Rosiński, Polski system podatkowy - poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Warszawa 2010.
3. R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Warszawa 2009

Inne materiały podawane na bieżąco
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin