Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Sylwia Pawłowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0503KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wyposażenie studenta w wiedzę na temat pojęcia, rodzajów oraz stylów komunikacji.
C2 - Uświadomienie studentom roli nauczyciela w kształtowaniu atmosfery i stosunków interpersonalnych w klasie.
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności animowania sytuacji wychowawczych wpływających na budowanie atmosfery w klasie szkolnej.
Wymagania wstępne
W1- Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu - teoria wychowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posiada wiedzę na temat pojęć, rodzajów i stylów komunikacji w klasie szkolnej - K_W15
2. Student posiada wiedzę na temat czynników wpływających na stosunki interpersonalne w klasie oraz jej strukturę - K_W15
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student projektuje sytuacje wychowawcze wpływające na jakość komunikacji w klasie szkolnej - K_U18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej - K_K15
Metody dydaktyczne
Metody dialogowe
Metody warsztatowe
Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Komunikacja w procesie edukacyjnym - podstawowe pojęcia
2. Rodzaje komunikacji społecznej.
3. Komunikacja w klasie szkolnej - style komunikacyjne.
4. Klimat w klasie szkolnej.
5. Rola nauczyciela w kształtowaniu stosunków interpersonalnych w klasie szkolnej
6. Porozumiewanie się w klasie szkolnej.
7. Struktura klasy szkolnej.
8. Projektowanie sytuacji wychowawczych wpływających na jakość komunikacji w klasie szkolnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie potrafi prawidłowo zdefiniować pojęcia komunikacji, nie zna rodzajów i stylów komunikacji w klasie szkolnej. Nie posiada wiedzy na temat czynników wpływających na stosunki interpersonalne w klasie oraz strukturę klasy.
(U)- Student w sposób błędny projektuje sytuacje wychowawcze wpływające na jakość komunikacji w klasie szkolnej
(K) - Student nie zawsze przestrzega zasad i norm etycznych w pracy pedagogicznej.

Ocena dostateczna
(W) - Student potrafi prawidłowo zdefiniować pojęcia komunikacji, niekiedy myli rodzaje i style komunikacji w klasie szkolnej. Posiada podstawową wiedzę na temat czynników wpływających na stosunki interpersonalne w klasie oraz strukturę klasy.
(U)- Student popełnia czasami błędy projektując sytuacje wychowawcze wpływające na jakość komunikacji w klasie szkolnej
(K) - Student przestrzega zasad i norm etycznych w pracy pedagogicznej.

Ocena dobra
(W) - Student potrafi prawidłowo zdefiniować pojęcia komunikacji, wymienia rodzaje i style komunikacji w klasie szkolnej. Posiada wiedzę na temat czynników wpływających na stosunki interpersonalne w klasie oraz strukturę klasy.
(U)- Student projektuje sytuacje wychowawcze wpływające na jakość komunikacji w klasie szkolnej
(K) - Student przestrzega zasad i norm etycznych w pracy pedagogicznej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student potrafi prawidłowo zdefiniować pojęcia komunikacji, wymienia i charakteryzuje rodzaje i style komunikacji w klasie szkolnej. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat czynników wpływających na stosunki interpersonalne w klasie oraz strukturę klasy.
(U)- Student projektuje sytuacje wychowawcze wpływające na jakość komunikacji w klasie szkolnej
(K) - Student przestrzega zasad i norm etycznych w pracy pedagogicznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
U. Dudziak, Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych, Warszawa 2004.
H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk 2005.
D. Nakoneczna., Klasy autorskie w szkołach twórczych, Warszawa 1993.
B. Śliwerski, Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009.
„Dyrektor Szkoły” - wybrane egzemplarze.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę