Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0500-0503KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1.Wprowadzenie studenta w problematykę kreowania tożsamości szkoły i jej roli w budowaniu tożsamości podmiotów szkoły.
C2. Nabycie kompetencji budowania programu kreowania tożsamości szkoły.
C3. Kształtowanie postawy twórczej w zakresie kreowania tożsamości dziecka, nauczyciela oraz placówki.
Wymagania wstępne
W1 – Znajomość zagadnień z przedmiotu: dydaktyka ogólna
W2 – Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student definiuje pojecie tożsamości, opisuje jej rodzaje, elementy, strukturę, porównuje jej poziomy – K_W01, 47
W2 - Student wskazuje uwarunkowania kreowania tożsamości szkoły oraz opisuje wskaźniki tożsamości placówki – K_W41
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student interpretuje wskaźniki tożsamości szkoły w zakresie realizacji jej podstawowych funkcji i jej rozwoju, analizuje sposoby rozwiązywania stałych problemów funkcjonowania w aspekcie kreowania jej tożsamości – K_U38
U2 - Student zaprojektuje program kreowania tożsamości szkoły lub sporządzić recenzję artykułu naukowego dot. badań nad tożsamością placówek wychowawczo oświatowych. – K_U40
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student reprezentuje postawę twórczą, refleksyjną w zakresie kreowania tożsamości dziecka, placówki oraz tożsamości własnej jako nauczyciela – K_K25
K2 - Poszukuje sposobów skutecznej pracy szkoły, jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną - K_K25, 26
Metody dydaktyczne
Dyskusja, wykład konwersatoryjny, projektowani indywidualne i w grupie
Treści programowe przedmiotu
- Pojęcie tożsamości w literaturze przedmiotu, tożsamość jednostkowa, kulturowa, społeczna, jej elementy, struktura, poziomy,
- Tożsamość jednostki, a tożsamość instytucji,
- Tożsamość szkoły i przedszkola, jej uwarunkowania,
- Tożsamość podmiotów szkoły i przedszkola, a tożsamość szkoły, rola dyrektora placówki w kreowaniu jej tożsamości,
- Wskaźniki tożsamości szkoły i przedszkola,
- Program budowania tożsamości placówki,
- Sposoby rozwiązywania stałych problemów funkcjonowania placówki w aspekcie kreowania jej tożsamości,
- Badania nad tożsamością instytucji wychowawczo-oświatowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie definiuje pojęcia tożsamości, nie wymienia jej rodzajów, elementów, struktury, nie potrafi wskazać uwarunkowania kreowania tożsamości szkoły oraz opisać jej wskaźników
(U) - Student nie potrafi zinterpretować wskaźników tożsamości placówki w zakresie realizacji jej podstawowych funkcji i jej rozwoju, nie analizuje sposobów rozwiązywania stałych problemów funkcjonowania placówki w aspekcie kreowania jej tożsamości
(K) - Student nie reprezentuje postawy twórczej, refleksyjnej w zakresie kreowania tożsamości dziecka, placówki oraz tożsamości własnej jako nauczyciela
Ocena dostateczna
(W) - Student definiuje częściowo pojęcie tożsamości, wymienia jej rodzaje lub elementy, strukturę, nie porównuje poziomów; wskazuje niektóre uwarunkowania kreowania tożsamości szkoły oraz opisuje wybrane wskaźniki tożsamości placówki
(U) - Student częściowo interpretuje wskaźniki tożsamości placówki w zakresie realizacji jej podstawowych funkcji i jej rozwoju, analizuje wybrane sposoby rozwiązywania stałych problemów funkcjonowania placówki w aspekcie kreowania jej tożsamości
(K) - Student reprezentuje postawę twórczą, refleksyjną w zakresie kreowania tożsamości dziecka, placówki oraz tożsamości własnej jako nauczyciela
Ocena dobra
(W)- Student definiuje pojecie tożsamości, opisuje jej rodzaje, elementy, strukturę, porównuje jej poziomy; wskazuje uwarunkowania kreowania tożsamości szkoły oraz opisuje wskaźniki tożsamości placówki
(U)- Student interpretuje wskaźniki tożsamości placówki w zakresie realizacji jej podstawowych funkcji i jej rozwoju, analizuje sposoby rozwiązywania stałych problemów funkcjonowania placówki w aspekcie kreowania jej tożsamości
(K)- Student reprezentuje postawę twórczą, refleksyjną w zakresie kreowania tożsamości dziecka, placówki oraz tożsamości własnej jako nauczyciela
Ocena bardzo dobra
(W)- Student szczegółowo definiuje pojęcie tożsamości, opisuje jej rodzaje, elementy, strukturę, dokonuje porównania jej poziomów; wskazuje i opisuje szczegółowo uwarunkowania kreowania tożsamości szkoły oraz opisuje wskaźniki tożsamości placówki
(U)- Student szczegółowo interpretuje wskaźniki tożsamości placówki w zakresie realizacji jej podstawowych funkcji i jej rozwoju, analizuje sposoby rozwiązywania stałych problemów funkcjonowania placówki w aspekcie kreowania jej tożsamości odwołując się do różnych źródeł informacji
(K)- Student reprezentuje postawę twórczą, refleksyjną w zakresie kreowania tożsamości dziecka, placówki oraz tożsamości własnej jako nauczyciela
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa:
Chałas K. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. I , Lublin 2009.
Chałas K.., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. II , Lublin 2009.
Chałas K., W poszukiwaniu tożsamości szkoły wiejskiej, Rzeszów 1994.
literatura uzupełniająca:
Witkowski L., Tożsamość i zmiana, Toruń 1988.
Bajkowski T., Sawicki K. (red.), Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne, Białystok 2001.
Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk 2007.
Maj. A. , Integralne wychowanie w szkole katolickiej. Koncepcja i jej rola we współczesnych koncepcjach pedagogicznych, Lublin 2010.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę