Instytucje i rynki finansowe (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500SEM0000
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studenta z merytoryczną i metodologiczną stroną pisania pracy naukowej
C2 - Pokazanie istoty pracy naukowej w jej oryginalności i rzetelności.
C3 - Wybór i systematyczna praca nad wybranym zagadnieniem naukowym
Wymagania wstępne
W1 –Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw,
W2 - Umiejętność logicznego myślenia, stawiania hipotez badawczych i formułowania wniosków
W3 - Umiejętność obserwacji i analizy zjawisk i procesów o charakterze ekonomicznym i finansowym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- Student zna zasady pisania pracy naukowej od strony merytorycznej i metodologicznej-K_W01
W2- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu instytucji i rynków finansowych - K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U1- Student potrafi w praktyce zastosować poznane zasady pisania pracy dyplomowej
U2- student potrafi w wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu instytucji i rynków finansowych - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 –Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności K_K01
K2- Student jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z harmonogramem ustalonym wraz z prowadzącym - K_K01
K3 - Student samodzielnie i systematycznie pracuje nad rozwiązaniem postawionego problemu badawczego- K_K06
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład o charakterze konwencjonalnym na temat zasad pisania prac dyplomowych (2 godz)
Dialog i dyskusja pomiędzy Studentem i Promotorem nad wybranymi zagadnieniami z zakresu problematyki pracy dyplomowej
Indywidualna praca studenta nad wybranym problemem badawczym
Treści programowe przedmiotu
Tematyka zajęć obejmuje:
1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania pracy dyplomowej.
2. Wybór tematów prac dyplomowych i dyskusja nad nimi.
3. Przegląd literatury w zakresie wybranej tematyki pracy dyplomowej.
4.Indywidualna praca Studenta z Promotorem nad koncepcją pracy dyplomowej.
5. Przygotowanie się do obrony.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia przedmiotu w pierwszym semestrze będzie ocena przygotowanego planu pracy licencjackiej, zawartość merytoryczna i formalna wstępu do pracy licencjackiej.
Podstawą oceny pracy studenta w drugim semestrze będzie ocena przygotowanej pracy licencjackiej pod względem merytorycznym i formalnym.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstaw pisania pracy dyplomowej, nie posiada także podstawowej wiedzy z zakresu instytucji i rynków finansowych pozwalającej na przygotowanie pracy dyplomowej
(U) – Student nie potrafi samodzielnie określić celów badawczych, sformułować hipotez badawczych i wniosków, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów inspirowanych praktyką gospodarczą
(K) - Student nie realizuje rzetelnie i terminowo kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej
Ocena dostateczna
(W) - Student zna pisania pracy dyplomowej w stopniu dostatecznym, posiada wiedzę z zakresu instytucji i rynków finansowych pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej na poziomie zadawalającym
(U) – Student potrafi na poziomie podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania hipotez badawczych, wyróżnienia i oceny możliwych rozwiązań analizowanego problemu badawczego. Student przygotowuje i przedstawia Promotorowi pracę o niskim poziomie trudności
(K) - Student wywiązuje się w stopniu dostatecznym z realizacji kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej.
Ocena dobra
(W) - Student dobrze zna pisania pracy dyplomowej i potrafi je prawidłowo zastosować w praktyce, posiada wiedzę z zakresu instytucji i rynków finansowych pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej na dobrym poziomie
(U) – Student potrafi dobrze wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do sformułowania prawidłowych hipotez badawczych, wyróżnienia i oceny alternatywnych rozwiązań analizowanego problemu badawczego. Projektuje i przedstawia zaawansowane, spójne i optymalne rozwiązania problemów badawczych. Student przygotowuje i przedstawia Promotorowi pracę o wysokim poziomie trudności
(K) - Student terminowo i rzetelnie wywiązuje kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej pracy dyplomowej
Ocena bardzo dobra
(W) - Student bardzo dobrze zna pisania pracy dyplomowej i potrafi je prawidłowo zastosować w praktyce, posiada wiedzę z zakresu instytucji i rynków finansowych pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej na bardzo dobrym poziomie.
(U) – Student potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do sformułowania prawidłowych hipotez badawczych, przeanalizowania i zaproponowania właściwego i zaawansowanego rozwiązania problemu badawczego. Student przygotowuje i przedstawia Promotorowi pracę o wysokim lub bardzo wysokim poziomie trudności.
(K) - Student terminowo i rzetelnie wywiązuje kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.R. Zenderowski, Praca magisterska Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2015
2. Materiały Promotora
3. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych
Literatura uzupełniająca:
1. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem