Bankowość (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marian Żukowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500SEM0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przygotowanie i zaprezentowanie problemu badawczego w pracy magisterskiej,
C2 - przygotowanie pracy magisterskiej,
C3 - obrona pracy magisterskiej
Wymagania wstępne
W1 - Student jest zainteresowany przygotowaniem pracy z dziedziny bankowości i finansów
W2 - Zdecyduje się na wybór konkretnego zagadnienia badawczego,
W3 - Potrafi skonstruować koncepcję pracy magisterskiej począwszy od wyboru obszaru zainteresowań do końcowej obrony pracy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk o finansach oraz w relacjach do innych nauk ekonomicznych i nauk społecznych
K_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturze systemu finansowego, w tym o instytucjach finansowych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów
do analizy informacji i danych finansowych oraz formułować własne oceny i opinie
K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
i zjawisk finansowych oraz formułować i weryfikować hipotezy badawcze
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności
Metody dydaktyczne
Studia literatury z przedmiotu prac metodologicznych i czasopism naukowych, analiza aktów prawnych, systematyczna lektura czasopism i portali internetowych o profilu finansowym, związanym z bankowością. Pisanie tekstów związanych z przedmiotem pracy magisterskiej. Dyskusje na forum seminarium dyplomowego nad przedłożonymi fragmentami prac studentów. Systematyczne przedkładanie promotorowi kolejnych fragmentów pracy magisterskiej.Indywidualna praca ze studentem przy pomocy korespondencji mailowej a także indywidualne spotkania w uzgodnionych obopólnie terminach.
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza i ocena oferty produktów bankowych
2. Możliwości wykorzystania bankowości elektronicznej w działalności gospodarczej lub dla celów prywatnych
3. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych lub osób prawnych (na przykładzie banku X)
4. Zasady i metody współpracy klienta z bankiem (komercyjnym i spółdzielczym)
5. Współczesne metody badania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
6. Źródła finansowania działalności gospodarczej
7. Ocena perspektyw działalności przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowo-ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa
8. Zagadnienia związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich
9. Historia bankowości
10. Inne tematy o problematyce bankowości i finansów uzgodnione z Promotorem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie nauk o finansach oraz w relacjach do innych nauk ekonomicznych i nauk społecznych
Nie ma wystarczającej wiedzy o strukturze systemu finansowego, w tym o instytucjach finansowych i bankach
Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i bankowości do analizy informacji i danych finansowych oraz formułować własne oceny i opinie
Nie potrafi właściwie analizować przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk finansowych oraz formułować i weryfikować hipotez badawczych
Nie dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności
Nie umie dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanej pracy
Nie uczestniczy systematycznie w seminarium magisterskim
Nie przedkłada promotorowi systematycznie poszczególnych fragmentów pracy magisterskiej w uzgodnionych na seminarium terminach

Ocena dostateczna
Ma dostateczną wiedzę w zakresie nauk o finansach oraz w relacjach do innych nauk ekonomicznych i nauk społecznych
Ma dostateczną wiedzę o strukturze systemu finansowego, w tym o instytucjach finansowych i bankach
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów do analizy informacji i danych finansowych oraz formułować własne oceny i opinie
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych oraz formułować i weryfikować hipotezy badawcze
Dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności
Umie dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych projektach
Uczestniczy w seminarium magisterskim
Przedkłada promotorowi poszczególne fragmenty pracy magisterskiej

Ocena dobra
Ma dobrą wiedzę w zakresie nauk o finansach oraz w relacjach do innych nauk ekonomicznych i nauk społecznych
Ma dobrą wiedzę o strukturze systemu finansowego, w tym o instytucjach finansowych i bankach
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów do analizy informacji i danych finansowych oraz formułować własne oceny i opinie
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych oraz formułować i weryfikować hipotezy badawcze
Dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności
Umie dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych projektach
Uczestniczy w seminarium magisterskim
Przedkłada promotorowi poszczególne fragmenty pracy magisterskiej

Ocena bardzo dobra
Ma bardzo dobrą wiedzę w zakresie nauk o finansach oraz w relacjach do innych nauk ekonomicznych i nauk społecznych
Ma bardzo dobrą wiedzę o strukturze systemu finansowego, w tym o instytucjach finansowych i bankach
Potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów do analizy informacji i danych finansowych oraz formułować własne oceny i opinie
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych oraz formułować i weryfikować hipotezy badawcze
Dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności
Umie dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych projektach
Uczestniczy systematycznie w seminarium magisterskim
Przedkłada systematycznie, zgodnie z harmonogramem promotorowi poszczególne fragmenty pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Wskazówki praktyczne. Bydgoszcz 2010.
Żukowski M., Wytyczne do pisania prac dyplomowych. Maszynopis niepublikowany dla studentów KUL. Lublin 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem