Rachunkowość zarządcza (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zaprezentowanie najważniejszych koncepcji rachunkowości zarządczej oraz roli, jaką spełnia ona we współczesnym przedsiębiorstwie.
C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej.
C3 Nauczenie studentów podejmowania decyzji zarządczych (menedżerskich) w oparciu o kalkulacje ekonomiczne przy wykorzystaniu informacji generowanych przez system rachunkowości
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa i zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej
Wiedza z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
Zna i rozumie podstawowe funkcje rachunkowości zarządczej oraz dostrzega rolę rachunkowości finansowej, jako podstawowego źródła danych do podejmowania decyzji ekonomicznych
Posiada wiedzę na temat kosztów, zasad ich kalkulacji i planowania oraz możliwości wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Posiada umiejętność podejmowania optymalnych (krótko i długookresowych) decyzji ekonomicznych w obszarze zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstwa na podstawie samodzielnie prowadzonych rachunków ekonomicznych

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:
Wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
Przeprowadzić analizę kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, analizę progu rentowności.
Przygotować odpowiednie informacje ekonomiczne potrzebne zarządzającym do podjęcia decyzji.
Sporządzić budżet główny i budżety cząstkowe przedsiębiorstwa i dokonać analizy odchyleń

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
Nabywa umiejętności formułowania opinii ekonomicznych i definiowania problemów do przeanalizowania,
Ma świadomość potencjału informacji zgromadzonej w systemie rachunkowości jednostki oraz możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Analiza przykładów
Treści programowe przedmiotu
1 Istota i zakres rachunkowości zarządczej
2 Pojęcie i klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej
3 Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
4 Metody kalkulacji kosztów
5 Tradycyjne modele rachunku kosztów
6 Rachunek cyklu życie produktu
7 Rachunek kosztów docelowych
8 Rachunek kosztów jakości
9 Analiza kosztów przedsiębiorstwa
10 Analiza progu rentowności
11 Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie
12 Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
13 Ustalanie odchyleń i ich analiza
14 Systemy pomiaru i obszary oceny dokonań przedsiębiorstwa
15 Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny składający się z dwóch części: test, który sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz zadania w zakresie umiejętności.
Oceny
94% - 100% bdb
84% - 93% db+
74% - 83% db
64% - 73% dst+
54% - 63% dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014
2. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Wydawnictwo TNOIK Toruń 2015
3. Świderska G. red. naukowy, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo MAC Consulting i Difin, Warszawa 2016
4. Karmańska A. red. naukowy, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009
5. Dobija M. Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa, wyd. 2, 2016
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin