Kreowanie tożsamości szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0500-0503KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Wprowadzanie studenta w teoretyczne podstawy kreowania tożsamości szkoły i przedszkola.
C2. Kreowanie kompetencji studenta w zakresie projektowania programu tworzenia (pogłębienia) tożsamości szkoły i przedszkola.
Wymagania wstępne
W1. Pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Student określa pojęcie tożsamości, tożsamości jednostki, tożsamości społecznej, tożsamości kulturowej, tożsamości instytucji (szkoły i placówki wychowania przedszkolnego) – K_W01, 47
W2. Rozpoznaje podstawowe uwarunkowania tożsamości szkoły i przedszkola: personalne, środowiskowe (społeczne), kulturowe – K_W47
W3. Rozpoznaje elementy strukturalne kreowania tożsamości szkoły i przedszkola oraz sposoby rozwiązywania stałych problemów ich funkcjonowania w aspekcie kreowania tożsamości – K_W52, 52
UMIEJĘTNOŚCI
U.1 Student analizuje treść pojęcia tożsamość i jego odniesienie do tożsamości szkoły i przedszkola – K_U02, 41
U2. Interpretuje funkcję podstawowych czynników podmiotowych i przedmiotowych w kreowaniu tożsamości różnorodnych instytucji oświatowych – K_U45
U3. Projektuje elementy struktury tożsamości wybranych placówek oświatowych (indywidualnie i w grupie) – K_U33 , 36-39, 45-48
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student charakteryzuje się pogłębiona świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznej, rozumie potrzebę stałego doskonalenia swojego warsztatu pedagoga –K_K24, 25, 28.
K2. Poszukuje sposobów skutecznej pracy szkoły (przedszkola), jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną – K_K25, 26.
K3. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy akademickiej i pedagogicznej– K_K27, 29, 30
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, metody problemowe i warsztatowe, projektowanie indywidualne i w grupie
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie:
•tożsamość
•tożsamość personalna, społeczna, kulturowa
• tożsamość instytucji — szkoły i placówki wychowania przedszkolnego.
Uwarunkowania tożsamości szkoły i przedszkola:
•personalne
•środowiskowe (społeczne)
•kulturowe
Aksjologiczne podstawy tożsamości szkoły i przedszkola.
Tożsamość podmiotów szkoły i przedszkola a tożsamość instytucji oświatowych.
Kreowanie elementów strukturalnych tożsamości szkoły i przedszkola.
Stałe problemy funkcjonowania szkoły i przedszkola oraz sposoby ich rozwiązywania w aspekcie kreowania tożsamości szkoły i przedszkola.
Kreowanie tożsamości zróżnicowanych instytucji oświatowo-wychowawczych na przykładzie szkoły wiejskiej i szkolnictwa katolickiego.
Badania nad tożsamością instytucji oświatowo-wychowawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie oparte na przygotowanym przez studenta projekcie programu kreowania tożsamości szkoły (przedszkola) oraz jego obronie.
Ocena niedostateczna.
Brak projektu.
W. Przygotowany projekt zawiera elementarne błędy, które świadczą o braku znajomości podstawowych pojęć z przedmiotowego zakresu.
U. Student nie potrafi zastosować elementarnej wiedzy pedagogicznej do projektu programu.
K. Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy lub/i nie wykazuje elementarnego zaangażowania badawczego.
Ocena dostateczna
W. Projekt wskazuje, że student zna podstawową terminologię pedagogiczną.
U. Potrafi z pomocą nauczyciela zastosować elementarną wiedzę do budowy modelu kreowania tożsamości placówki oświatowej.
K. Wykazuje zainteresowanie problematyką pedagogicznąj z jednoczesnym brakiem skutecznej organizacji własnego (zespołowego) warsztatu pracy.
Ocena dobra
W. Student rozpoznaje nie tylko podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki szkolnej (przedszkolnej), lecz także potrafi je analizować w różnorodnych kontekstach.
U. Potrafi sprawnie opracować projekt działania pedagogicznego oraz uzasadnić go teoretycznie.
K. Wykazuje zaangażowanie poznawcze i umiejętności organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Ocena bardzo dobra
W. Student wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki szkolnej (przedszkolnej); opracowany projekt wskazuje na jego innowacyjne myślenie.
U. Potrafi w twórczy sposób konstruować model działań pedagogicznych oraz teoretycznie i praktycznie go uzasadnić.
K. Wykazuje wysoki poziom zaangażowania poznawczego i społecznego, umie twórczo organizować swój rozwój i warsztat pracy - indywidualny i grupowy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Chałas K., W poszukiwaniu tożsamości szkoły wiejskiej, Rzeszów 1994.
Chałas K. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. I, Lublin 2009.
Chałas K., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. II, Lublin 2009.
Maj A., Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego, Lublin 209.
Literatura uzupełniająca
Dzierzgowska I, Akademia Zarządzania `Dyrektora Szkoły`, Warszawa 2011.
Maj A., Integralne wychowanie w szkole katolickiej. Koncepcja i jej rola we współczesnych tendencjach pedagogicznych, Lublin 2010.
Witkowski L., Tożsamość i zmiana, Toruń 1992
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę