Zarządzanie oświatą w środowisku lokalnym (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kamil Roman
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0500-0503KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1: poznanie sposobów zarządzania i organizacji oświaty w środowisku lokalnym jako jednego z zasadniczych czynników efektywnej działalności szkolnictwa
C 2: nabycie kompetencji w zakresie stosowania podstawowych i adekwatnych środków zarządzania
C3: rozumienie aspektów etycznych w zarządzaniu i organizacji oświaty
Wymagania wstępne
W1. podstawowa wiedza o systemie oświaty i samorządzie terytorialnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W W kategorii wiedzy


K_W48 Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania placówką oświatową
K_W49 ma pogłębioną wiedzę w zakresie pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki szkolnej, jej przedmiocie, metodach, źródłach i miejscu w naukach pedagogicznych, orientacji teoretycznej i praktycznej oraz powiązaniu z innymi dyscyplinami nauk, zwłaszcza o zarządzaniu i organizacji
K_W50 posiada uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach zarządzania oświatą, jej podstaw organizacyjnych, czynnikach, elementach i metodach zarządzania, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych
K_W51 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego, zwłaszcza kierowania zespołami ludzkimi
K_W52 ma pogłębioną wiedzę w zakresie kreowania tożsamości szkoły i placówki wychowania przedszkolnego
K_W53 ma pogłębioną wiedzę o strukturze systemu edukacji narodowej, jego normatywnych podstawach w sektorze publicznym i niepublicznym (także katolickim), organizacji i zarządzaniu w jednostkach samorządu terytorialnego (gminy i powiatu), w środowisku lokalnym

W kategorii umiejętności

K_U39 Potrafi zaprojektować elementy organizacji i zarządzania w szkole

K_U42 sprawnie posługuje się współczesną wiedzą o zarządzaniu i organizacji w oświacie w analizie podstawowych i złożonych zjawisk występujących w działalności szkoły i przedszkola, także z umiejętnością zastosowania technologii informacyjnej
K_U43 potrafi zastosować wiedzę psychologiczną do analizy ludzkich zachowań w społeczności szkolnej i przedszkolnej, w zarządzaniu ich zespołami ludzkimi,
K_U44 potrafi sprawnie posługiwać się elementami prawa oświatowego w analizie struktury systemu edukacji narodowej, jej publicznego i niepublicznego charakteru, roli samorządu terytorialnego (zwłaszcza gminy i powiatu) w organizacji i zarządzaniu oświatą w środowisku lokalnym

K_U46 posiada pogłębione umiejętności projektowania działań pedagogicznych w oświacie i w zakresie jej zarządzania (szczególnie w obszarze systemowej diagnostyki, pomiaru i zarządzania jakością, rozwoju szkoły i placówki wychowania przedszkolnego, kreowania ich tożsamości, zarządzania zespołami ludzkimi w aspekcie psychologicznym, tworzenia autorskiej niepublicznej placówki oświatowej, przedsięwzięcia w ramach europejskich programów edukacyjnych, doskonalenia zarządzania oświatą w środowisku lokalnym),potrafi uzasadnić teoretycznie podstawy projektu, stosuje odpowiednią strukturę i metodologię, potrafi konstruować narzędzia jego ewaluacji


K_K W kategorii kompetencji społecznych


K_K12 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem, twórczym nastawieniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
K_K36 Jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną
K_K37 Posługuje się w sposób profesjonalny zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej
K_K38 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji w zakresie nauk pedagogicznych, rozwoju osobistego i zawodowego
Metody dydaktyczne
podające: pogadanka, prelekcja,
eksponujące: film, pokaz multimedialny,
problemowe: aktywizujące: dyskusje okragłego stołu, panelowe,
praktyczne: metoda projektów
Treści programowe przedmiotu
1. teoretyczne podstawy zarządzania szkołami i palcówkami oświatowymi;
2. praktyczne posługiwanie się prawem oświatowym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych, prawem pracy, prawem administracyjnym i cywilnym
3. zarządzanie zasobami ludzkimi; motywowanie zespołów ludzkich i rozwiązywanie konfliktów,
4. kierowanie zmianą edukacyjną; kierowanie zespołem nauczycielskim,
5. metody wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,
6. planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole;
7. zarzdzanie jakością ze szczególnym uwzględnieniem sprawowania nadzoru pedagogicznego; metody wspierania jakości pracy placówki oświatowej i jej oddziaływania w środowisku lokalnym
8. zarządzanie finansami i budżetem szkoły
9. stosowanie współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu,
10. współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i rodzicami,
11. organizowanie pracy administracyjnej,
12. promocja i marketing w środowisku lokalnym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii występującej w zarządzaniu i polityce oświatowej
(U) - Student nie potrafi posługiwać się podstawową wiedzą o zarządzaniu i organizacji w oświacie w analizie podstawowych i złożonych zjawisk występujących w polityce lokalnej
(K) - Student nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i nie posiada kompetencji w zakresie zarządzania oświatą w środowisku lokalnym
 
Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawową terminologię stosowaną w zarządzaniu i polityce oświatowej
(U) - Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień zarządzania i potrafi analizować niektóre zjawiska w polityce oświatowej i lokalnej
(K) - Student jest gotowy do podejmowania w sposób odtwórczy wyzwań zawodowych w zakresie zarządzania w środowisku lokalnym
Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów stosowanych w zarządzaniu i polityce oświatowej
(U)- Student posiada umiejętności systemowego projektowania działań pedagogicznych w oświacie i w zakresie jej zarządzania, diagnozowania rzeczywistości edukacyjnej z zastosowaniem technologii inforamcyjnych
(K)- Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania twórcze oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student ma pogłębioną wiedzę o strukturze systemu edukacji narodowej, organizacji i zarządzaniu w jednostkach samorządu terytorialnego (gminy i powiatu), w środowisku lokalnym
(U)- student potrafi zastosować wiedzę o współczesnych kierunkach zarządzania oświatą, jej podstawach organizacyjnych, czynnikach, elementach i metodach zarządzania, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych
(K)- Student jest odpowiedzialny za własne przygotowanie się do pracy, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje podejście twórcze wśród innych, jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną oraz w sposób profesjonalny posługuje się zasadami etycznymi

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność, przygotowanie projektu zarządzania wybranej sfery działalności instytucji oświatowej np. szkoły, przedszkola w środowisku lokalnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
SERWISY PRAWNE INTERNETOWE:
Internetowy system aktów prawnych: www.sejm.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
CZASOPISMA:
„Bezpieczeństwo w Szkole” – miesięcznik dyrektora szkoły.
„Dyrektor Szkoły” – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej.
„Monitor Prawny Dyrektora” – miesięcznik dyrektora szkoły.
„Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły” – miesięcznik.
Literatura obowiązkowa
Autoewaluacja w szkole, red. E. Tołwińska-Królikowska, wyd. 3 poprawione, ORE, Warszawa 2010.
Cieślicki M., Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie, w: red. C. Plewka i H. Bednarczyk, Vademecum menadżera oświaty, Radom 2000.
Fazlagić A.J., Zarządzanie wiedzą w szkole, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007
Nalaskowski S., O kierowaniu szkołą, Kraków 2001.
Pielachowski J., Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole, wyd. 2 zaktualizowane, eMPi2,Poznań 2009.
Zeller P., Promocja szkoły w środowisku lokalnym, wyd. 1, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2006.
Komorowski T., Dyrektor szkoły – pracodawca, menedżer, pracownik, wyd. 2 zaktualizowane,Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2009.
Literatura uzupełniające
Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, wyd. 3, PWN, Warszawa 2002.
Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Dolińska M.: Metodyka projektowania zintegrowanego systemu informacyjnego marketingu, „Organizacja i Kierowanie” 2000 nr 3, s. 69-81.
Dzierzgowska I., Dyrektor w zreformowanej szkole, CODN, Warszawa 2000.Dzierzgowska I., Szkoła dyrektorów, Warszawa 1995.
Elsner D.(red.), Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, Radom 1997.
Elsner D., Kierowanie zmianą w szkole, CODN, Warszawa 2005.
Fullan M., Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, PWN, Warszawa 2006.
Gawrecki L., Promocja placówki edukacyjnej. Konteksty ekonomiczne i pedagogiczne, eMPi2, Poznań 2008.
Jeżowski A., Finanse w oświacie, wyd. 4, Instytut Badań w Oświacie, Wrocław – Sopot 2007.
Jeżowski A., Zaleśny L., Rozważania o pracy rady pedagogicznej, wyd. 3, Instytut Badań w Oświacie Wrocław 2008.
Lisiecki M.: Internet, intranet, extranet w procesach zarządzania. http://www.opoka.org.pl/varia/internet/zarządzanie.html
Łosiński G.: Nowoczesne metody i narzędzia prezentowania informacji.
http://www.strategie.info.pl/artykuly/artykul_4699.htm
Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, wyd. 2, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
Pańkowska M.: Segmentacja odbiorców jako zadanie zarządzania informacją.
www.figaro.ae.katowice.pl/~pank/segodb.htm
Pielachowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, czyli jak uzyskać stopień nauczyciela
kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, wyd. 7, eMPi2, Poznań 2009.
Plewka Cz., Bednarczyk H., Vademecum menedżera oświaty, Radom 2002.
Praktyczne zarządzanie liceum profilowanym i szkołą zawodową, red. Kordziński J., Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2007.
Tuohy D., Dusza szkoły, o tym co sprzyja zmianie i rozwojowi, PWN, Warszawa 2002.
Wójcik K., Public Relations od A do Z, „Placet”, Warszawa 2001.
Zaleśny L., Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej. Seria: „Prawo w szkole”. Wyd. 2 popr. i rozsz., Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę